Starten als huisarts

Een baan als huisarts is zeker geen doorsnee baan. Naast zorgverlener ben je namelijk als huisarts ook meteen ondernemer. De een vindt dat fijn, de ander wat minder, maar er komt zeker het een en ander bij kijken. Hoe regel je zaken rondom je administratie, belasting, samenwerkingsverbanden, vitaliteit, carrièreplanning, enzovoorts. Om je op weg te helpen hebben we een handige checklist gemaakt die je op deze pagina kunt downloaden, maar meer hulp is vast welkom.

Starterspakket

In de brochure en op de website van huisverzekeraar Raadhoven lees je meer over dit pakket met diensten en producten voor huisartsen. Handig wanneer je gaat beginnen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.

Vragen stellen

De Waarneem Coach stelt je in de gelegenheid om vragen te stellen. Want het inrichten van je eigen onderneming en het op rolletjes laten lopen levert genoeg vragen op. Denk aan je contract, waarneming, het kopen van een huis en meer van dit soort zaken.

Meer over de AOV

Waarom is de AOV zo belangrijk voor jou? Op zich is dat heel eenvoudig; omdat je met een goede AOV verzekerd bent van doorlopende inkomsten wanneer je niet in staat bent om te werken als je onverhoopt medische klachten hebt.

Nazorg voor je AOV

Wij vinden het erg belangrijk dat deze verzekering bij jouw situatie blijft passen. Je verzekert namelijk een belangrijk risico. Om die reden stellen wij – na het afsluiten van de AOV – een AOV Monitor verplicht voor de nazorg van de verzekering.

Nuttige informatie voor startende huisartsen

UWV startersregeling

De arbeidsovereenkomst bij het SBOH eindigt zodra je de opleiding tot huisarts afrond. Dit betekent dat je werkloos raakt en recht hebt op een WW-uitkering.
Wil je een onderneming starten op of na de dag dat je WW-uitkering is in gegaan? Dan kun je gebruik maken van de UWV startersregeling.

 

Wat is de UWV startersregeling?

Met UWV startersregeling krijg je een speciale WW-uitkering waarbij je maximaal 26 weken bent vrijgesteld van sollicitatieplicht. Deze periode kun je optimaal benutten voor het oprichten van je eigen onderneming. De WW-uitkering die normaal 75% van het dagloon voor de eerste 2 maanden en 70% van het dagloon voor de maanden daarna bedraagt, wordt deze periode met 29% gekort. Voor een huisarts komt dit globaal neer op een uitkering van circa € 10.000 bruto voor een half jaar.

Uitkering = ( SBOH loon € 40.000 x 70%) – 29%

Voorwaarden startersregeling

Om gebruik te maken van de startersregeling moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Je mag bij de aanvraag nog niet aan het werk zijn als zelfstandige.
 • Er is geen sollicitatieplicht. Je moet alle uren stoppen in het oprichten van je bedrijf.
 • Tijdens de startperiode hoef je de uren die je maakt voor je eigen bedrijf niet aan het UWV op te geven en worden je inkomsten niet verrekend met de WW-uitkering.
 • Na de startperiode moet je dit wel doen. Het gaat daarbij om alle uren. Deze uren worden van de WW-uitkering afgetrokken. Op basis van de gewerkte uren berekenen ze een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit fictieve inkomen trekken zij blijvend van de WW-uitkering af. Dit is niet het inkomen dat je die maand hebt verdiend, maar is een berekening:
  • Ze rekenen het dagloon dat je in loondienst verdiende om naar een bedrag per uur.
  • De uitkomst daarvan vermenigvuldigen ze met het aantal uren dat je per maand werkt als zelfstandige. Hiervan wordt 70% verrekend met de WW-uitkering.

Hoe vraag je een startersregeling aan?

 1. Je schrijft je in als werkzoekende bij www.werk.nl en dient een aanvraag in voor een WW-uitkering.
 2. Via de werkmap kun je digitaal op dezelfde pagina een aanvraag doen voor de startersregeling. Hiervoor volg je een online cursus en moet je een ondernemingsplan te schrijven.
 3. Je maakt een afspraak bij het UWV om je plannen te bespreken.

Lees meer over de startersregeling bij het UWV.

Pensioenregeling SPH

SPH is het Pensioenfonds van, voor en door huisartsen. Bijna alle huisartsen die in Nederland werken, zijn verplicht om pensioen op te bouwen bij het SPH. Er zijn twee groepen huisartsen die niet meedoen, namelijk:

 • de huisartsen die uitsluitend in loondienst werken in een gezondheidscentrum zonder winstoogmerk en verplicht pensioen opbouwen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • de huisartsen die uitsluitend in loondienst werken bij een instelling waar ze verplicht pensioen opbouwen bij het ABP, het pensioenfonds voor onderwijs en overheid.

Pensioenelementen

 • Ouderdomspensioen
  Via de pensioenregeling wordt het ouderdomspensioen opgebouwd, deze wordt levenslang aan jou uitgekeerd vanaf moment van pensioendatum tot overlijden.
 • Partner,- en wezenpensioen
  Je bouwt ook een partner,- en wezenpensioen op. Deze uitkering wordt (tijdelijk) uitgekeerd aan partner en kinderen als je komt te overlijden.
 • Premieovername bij arbeidsongeschiktheid
  Na een jaar kan het SPH voor 3 jaar de premie tijdens arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) overnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan
  de volgende voorwaarden:

  • je bent minimaal 25% arbeidsongeschikt voor het beroep van huisarts;
  • je bent minimaal één jaar aaneengesloten ten minste 25% arbeidsongeschikt;
  • de winst uit onderneming, jaarsalaris of aantal gewerkte uren is gedaald;
  • je hebt alle pensioenpremies betaald;
  • de arbeidsongeschiktheid is op tijd gemeld.
  • Na drie jaar geldt een extra voorwaarde. Je hebt vanaf dat moment alleen recht op premieovername als je een uitkering krijgt op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of de WIA. Je hebt recht op de premieovername zolang als je de uitkering krijgt (uiterlijk tot het moment dat u met pensioen gaat).

Pensioengrondslag

De fiscale wetgeving stelt als eis dat de pensioenopbouw en bijbehorende pensioenpremie in een bepaald jaar wordt gebaseerd op de winst uit onderneming voor ondernemersaftrek (wuo) van 3 jaar terug waarvan de pensioenpremie niet is afgetrokken. Bij de wuo tellen zij de pensioenpremie van 3 jaar geleden op. Daarnaast kijken ze naar hoeveel uur je 3 jaar geleden hebt gewerkt.

Pensioenopbouw tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

De huisarts dient rekening te houden met de periode van zwangerschaps- & bevallingsverlof. Over deze periode wordt geen winst uit onderneming en geen gewerkt aantal uren gerealiseerd. Sinds 1 januari 2019 is het wel mogelijk om achteraf over de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof pensioen op te bouwen. Dit is een recht, het is niet verplicht. Jaarlijks, bij het doorgeven van de inkomensgegevens, kan de vrouwelijke huisarts dan aangeven of ze zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft opgenomen. Vervolgens kan de huisarts dan kiezen of zij over deze periode wel of geen pensioen wil opbouwen.

Aanmelden

Binnen 1 maand na de eerste werkdag ben je verplicht je aan te melden via het aanmeldingsformulier. Als het aanmelden daarbuiten valt, ben je alsnog verplicht de premie te betalen vanaf de start van je werkzaamheden. De consequentie hiervan is dat je premie wordt verhoogd met de rente over die periode en de rechten bij overlijden en arbeidsongeschiktheid pas gelden vanaf moment van aanmelden.

Startersperiode

De eerste 3 kalenderjaren zijn de startersjaren van een huisarts. Omdat de huisarts dan nog geen 3 kalenderjaren werkzaam is, zijn er nog geen inkomensgegevens van 3 jaar terug. In deze startersjaren kan de huisarts daarom volstaan met een schatting van de winst uit onderneming en uren over het kalenderjaar. Na deze startersperiode zal de pensioenpremie en pensioenopbouw gebaseerd worden op de winst uit onderneming en gewerkte uren van 3 jaar terug.
In november 2022 vragen ze de huisarts om de inkomensgegevens van 2020 op te geven voor het aankomende kalenderjaar 2023 én om het (gebroken) startjaar 2020 definitief te maken. Met de opgave van de winst uit onderneming voor ondernemersaftrek over 2020 wordt dan dus ook de pensioenopbouw definitief vastgesteld over het startjaar 2020. Deze opgave controleren zij aan de hand van de aangifte IB 2020 / accountantsrapport 2020 die de huisarts moet uploaden.

Waardeoverdracht

Het is mogelijk om eerder opgebouwd pensioen mee te nemen naar het SPH, dit wordt waardeoverdracht genoemd. Dit verzoek moet binnen zes maanden na aanmelding worden ingediend bij het SPH doormiddel van het formulier waardeoverdracht. Let op, het is niet altijd gunstig een waardeoverdracht uit te voeren, laat je hiervoor altijd goed in adviseren.

Bijlagen

LHV-contributie

De contributie voor het LHV-lidmaatschap per 2021 bestaat uit drie delen:

deel 1. Landelijke contributie

De hoogte van de landelijke contributie hangt af van twee factoren:

  • de hoogte van de inkomsten als huisarts;
  • de duur van het lidmaatschap van de LHV: er is een kortingstarief gekoppeld aan het aantal jaren dat je lid bent. Die korting start na vijf jaar en kan uiteindelijk oplopen tot tien procent.

deel 2. Kringcontributie

De hoogte van de kringcontributie hangt af van het inkomen. In principe rekenen alle Huisartsenkringen per 2020 dezelfde contributie en is dat bedrag voor alle leden die praktiserend huisarts zijn gelijk. De enige uitzondering daarop is als de kring extra activiteiten ontwikkelt en goedkeuring heeft gekregen van de kringleden om daar een extra bedrag voor te vragen. Ook is het mogelijk dat een kring afspraken heeft gemaakt met andere regionale huisartsenorganisaties over de uitvoering van een deel van de taken door die andere organisatie(s).

deel 3. KNMG-afdracht

Als lid van de LHV ben je automatisch bij de artsenfederatie KNMG aangesloten. De afdracht voor de KNMG betaal je via ons. In ruil daarvoor kun je gebruik maken van de dienstverlening van de KNMG, zoals kosteloos advies via de Artseninfolijn, en ontvang je gratis het vakblad Medisch Contact.

Bron: LHV

Berekeningen

Berekening LVH lidmaatschap:

 • Het eerste jaar waarnemend:
  • LHV landelijke contributie €334,62
  • LHV kringlidmaatschap afhankelijk van je woonplaats variërend van € 59,- tot € 289,-
  • KNMG afdracht € 135,13
 • Vanaf het tweede jaar waarnemend:
  • LHV landelijke contributie € 613,47
  • LHV kringlidmaatschap afhankelijk van je woonplaats variërend van € 59,- tot €289,-
  • KNMG afdracht € 135,13

Wetgeving (DBA)

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties de (Wet DBA) in werking getreden. Het doel van de Wet DBA is het tegen gaan van schijnzelfstandigheid en het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers beter te regelen. Dit onderscheid is belangrijk vanwege de fiscale en sociale regelgeving. De Wet DBA werkt met voorbeeld overeenkomsten die door de belasting zijn goed gekeurd. Werkt een zelfstandige volgens de letter van deze overeenkomst, dan voldoet hij aan de eisen van een zelfstandig ondernemer.

wij helpenDe toekomst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De huidige wetgeving knelt in de visie van het kabinet voor ZZP’ers en hun opdrachtgevers. Daarom zijn in het regeerakkoord maatregelen aangekondigd om deze partijen meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie én om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen. Er lag een plan de Wet DBA per 1 januari 2021 te vervangen door een andere wet die de zelfstandigheid zou bepalen op basis van een web module. Dit plan heeft het echter niet gehaald waardoor de Wet DBA nog steeds van kracht is. De belastingdienst handhaaft momenteel alleen als er sprake is van kwaadwillend handelen. Hiervan is sprake als je ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat je weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking’. Hierbij moet de belastingdienst drie zaken bewijzen:

 • een (fictieve) dienstbetrekking
 • evidente schijnzelfstandigheid
 • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking? Maar is er geen sprake van kwaadwillendheid? Dan handhaven ze nog niet, maar geven we wel aanwijzingen. Hierdoor heb je nog de mogelijkheid de situatie aan te passen.

Op onze website vind je een kennisbank dossier over de DBA. Met artikelen over de voortgang in de afgelopen jaren en de actuele stand van zaken.

Tips om je ondernemerschap te vergroten

Lening

Misschien overweeg je straks een praktijkovername, je wilt een huis kopen of een praktijkpand, of misschien een auto? Dat zijn grote uitgaven. Waarschijnlijk heb je dat geld niet en wil je de uitgaven (laten) financieren.
Financieringen zijn er in alle soorten en maten. Vaak wordt er bij een bank geleend, maar er zijn ook andere mogelijkheden om een financiering rond te krijgen.

 

Leningen

In de praktijk wordt er voor een financiering toch nog vaak geleend. Het doel van de lening bepaald dan wat het voor type lening is:

Doel  Soort lening
Lenen voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van een woning of praktijkpand hypothecaire lening
Lenen voor de aankoop van een praktijk of consumptie onderhandse lening
Lenen voor startkapitaal een rekening-courant krediet

Geld lenen. Waar moet je op letten?

Hoewel leningen onderling toch veel van elkaar verschillen, zijn er ook veel overeenkomsten:

 • Toetsing van jouw (toekomstig) inkomen
  Op basis van bestaande financiële stukken of op basis van gedegen prognoses, zal de financier overtuigd moeten worden van de bestendigheid van jouw (toekomstige) inkomen. Belangrijke informatie is dus informatie over de ontwikkeling van het patiëntenbestand, de gehanteerde tarieven, het ondernemingsplan et cetera. Aan de hand hiervan kan de financier inschatten of je in staat bent om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Uiteindelijk is dan ook de hoogte van de leensom afhankelijk van je inkomensbestendigheid.
 • Rente
  Voor het lenen van geld betaal je uiteraard een vergoeding aan de financier. Deze vergoeding zal onder meer afhankelijk zijn van de rente op de geld- en kapitaalmarkt, de periode waarover je een vaste rente wilt hebben, jouw risicoprofiel (meer risico = hoge rente-opslag) en de winstmarge van de financier.
 • Aflossing
  Tegenwoordig worden duidelijke afspraken gemaakt over aflossing van leningen. De aflossingsvrije lening komt dan ook vrijwel niet meer voor. Er zal tussentijds moeten worden afgelost met een (vast) bedrag aan aflossingen en rente. Bij een annuïtaire aflossing is de rentecomponent in het begin van de looptijd hoger en aan het einde van de looptijd lager. De aflossingscomponent kent een tegengesteld verloop. Bij een lineaire aflossing dalen zowel de rentecomponent als de aflossingscomponent gelijk.
 • Betaalbaarheid
  Uiteindelijk moeten de rente- en aflossingsverplichtingen van alle leningen (ofwel de maandlasten) voor nu en voor later betaalbaar zijn. Door jouw situatie met een planning goed in kaart in te brengen, krijg je inzicht in de betaalbaarheid van de leningen en het inkomen wat je overhoudt voor andere zaken.
 • Zekerheden
  De financier wil er zeker van zijn dat de lening wordt terugbetaald. Omdat de hoogte van de leensom afhankelijk is van je inkomen, zal de financier zekerheden willen hebben dat eventuele schommelingen in je inkomen (bijvoorbeeld door langdurige arbeidsongeschiktheid of werkloosheid), het wegvallen van inkomen (bijvoorbeeld door tussentijds overlijden) en claims op je inkomsten en vermogen (bijvoorbeeld aansprakelijkheidsstellingen) kunnen worden opgevangen.
  Soms kunnen deze risico’s worden opgevangen door een aanzienlijk eigen vermogen, maar gebruikelijker is dat deze risico’s worden afgedekt met een verzekering, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De andere zekerheden worden hierna uitgelegd.

Hypothecaire lening

Hypothecaire leningen zijn leningen die worden aangegaan voor de aankoop, onderhoud c.q. verbetering van een woning of praktijkpand. Soms kunnen bepaalde kosten, die verband houden met de financiering en overdracht van de woning (zoals makelaarskosten, notariskosten en overdrachtsbelasting) worden meegefinancierd. Het gaat vaak om leningen met een lange duur van ca. 20-30 jaar.

 

Zekerheden

Aan de lening is een recht van hypotheek gekoppeld. Dit is een bij de notaris te vestigen zekerheidsrecht waarmee de financier bij wanbetaling van rente en aflossing, het pand mag verkopen in een executieveiling. Ook staat de financier bij een eventueel faillissement als eerste in de rij.

De financier wil dus wel graag weten wat de waarde is van het onderpand en hoe deze waarde zich zal ontwikkelen in de toekomst. Het pand moet dus eerst worden getaxeerd. De waarde van het pand wordt dan ook meegenomen bij de bepaling van de hoogte van de leensom.

In 2022 mag er niet meer dan 100% van de waarde (na verbouwing) geleend worden. Daarnaast moet ook het pand worden verzekerd tegen brandschade en ander onheil.

Fiscale regels

Bij een hypothecaire lening voor een eigen woning wordt een promillage van de waarde van de woning bij jouw inkomen in box 1 opgeteld, terwijl de betaalde hypotheekrente voor een periode van maximaal 30 jaar aftrekbaar is. Je moet dan wel de hypothecaire lening minimaal op basis van annuïteiten aflossen. Hierdoor daalt dus de te betalen rente tijdens de looptijd en wordt de renteaftrek tijdens de looptijd lager.
Vanaf 2013 zijn de fiscale hypotheekregels aangepast en is er een overgangsrecht. Bestaande hypotheken kunnen nog steeds worden afgelost met aflossingsproducten, waarbij vermogen wordt opgebouwd tijdens de looptijd en pas aan het einde van de looptijd van de hypotheek wordt afgelost, zoals met een spaarhypotheekrekening- of verzekering, een levensverzekering of beleggersrekening- of verzekering. Indien er vervolgens een duurdere woning wordt gekocht, kan de oude hypotheek worden meeverhuisd en gelden voor het surplus de nieuwe, strengere regels met minimaal een annuïtaire aflossing.

Bij een hypothecaire lening voor een praktijkpand kun je de betaalde rente zakelijk in aftrek brengen. Ook kan er worden afgeschreven op de waarde van het pand. Er geldt geen verplichte aflossingsmethodiek, maar vaak wordt dit wel verzocht door de financier om de lening tijdens de looptijd af te lossen.

Onderhandse lening

Betaling van inventaris, instrumentarium en dergelijke wordt vaak gefinancierd met een onderhandse zakelijke lening. Ook kunnen privé-aankopen worden gefinancierd met een onderhandse lening. In dat geval gaat het om een zogenaamde consumptief krediet.

 

Niet naar de notaris

Het woord “onderhands” wil zeggen dat voor het tot stand komen van de lening de partijen niet naar de notaris hoeven. Het gaat vaak om leningen met een middellange duur van ca. 5-15 jaar.

Pandrecht

Omdat er met de leensom vaak iets materieels wordt gekocht, vraagt de financier om een zogenaamd pandrecht op het gekochte goed, maar ook bijvoorbeeld op het inkomen. Met dit recht kan de financier zich, in geval van wanbetaling, verhalen op deze zaken en rechten. De pandhouder heeft daarbij voorrang op andere schuldeisers. Als extra zekerheid kan de financier eisen dat het gekochte wordt verzekerd tegen schade en verlies.

Afschrijven

Onderhandse leningen worden doorgaans lineair tijdens de looptijd worden afgelost. Indien wat met de leensom gekocht wordt van zakelijke aard is, dan is de rente zakelijk aftrekbaar en kan er op het gekochte goed worden afgeschreven. Voor consumptieve kredieten geldt er geen renteaftrek en is er geen mogelijkheid van afschrijving.

Rekening-courant krediet

Of men waarneemt of zelfstandig een praktijk voert, iedere huisarts krijgt te maken met fluctuaties in inkomsten en lasten. Om deze fluctuaties op te kunnen vangen is het handig om een zogenaamd rekening-courant krediet af te sluiten.

 

Pieken in de uitgaven opvangen

Met een dergelijke faciliteit kunnen pieken in uitgaven worden opgevangen. Bijvoorbeeld, in het begin van het jaar worden veel verzekeringspremies geïncasseerd. Tijdens deze periode maak je gebruik van deze faciliteit en je lost vervolgens in de volgende maanden deze tijdelijke lening weer af.

Als je starter bent, dan heb je met dezelfde fluctuaties te maken omdat de kosten vaak voor de baten uitgaan. Ook dan helpt een dergelijke faciliteit. Een rekening-courant zorgt dus uiteindelijk voor continuïteit in de beroepsuitoefening.

Vrij eenvoudig

De werking van een rekening-courant krediet is vrij eenvoudig. Het is eigenlijk te vergelijken met rood staan, ook wel een doorlopend krediet. Je krijgt van de financier een betaalrekening waar je tot een bepaald kredietlimiet rood mag staan. Deze limiet wordt voor een bepaalde duur (vaak 3 tot 5 jaar) afgegeven en daalt periodiek met een betaald bedrag.

Maak je geen gebruik van de kredietlimiet, dan gebeurt er vrijwel niets. Je betaalt geen rente (omdat je ook niet rood staat). Maak je wel gebruik van de kredietlimiet, dan sta je rood en moet je over de roodstand rente betalen.

Je betaalt doorgaans een basisrente plus een opslag. Deze opslag is onder meer afhankelijk van het algemene risicoprofiel van jouw beroepsgroep.

Alternatieven

Naast geld lenen bij banken bestaan er ook alternatieven. Zoals de volgende opties.  

 

Schenkingsconstructies

Het komt steeds vaker voor dat ouders aan kinderen bij leven vermogen schenken, bijvoorbeeld om te gebruiken als startkapitaal. Deze vrijstelling is hoger (€ 6.604,-) dan de reguliere vrijstelling € 2.208,– (2021).

Er geldt een eenmalige vrijstelling € 26.881,– (2021) van ouders aan kinderen (kind  18 tot en met 39 jaar). Voor een dure studie € 55.996,-. Voor een eigen woning € 105.302,-.

Het is ook mogelijk dat ouders geld lenen en dat de rente en/of aflossing geschonken wordt. Bij al deze vormen geldt dat het verstandig is om advies in te winnen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/tot-welk-bedrag-belastingvrij-schenken

Let op!

In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van €2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. Houd daarmee rekening als je een schenking wilt doen of krijgt.

Inverdienen

Wanneer je toetreedt tot een bestaande praktijk, is het ook mogelijk dat je tijdelijk genoegen neemt met een lager winstaandeel, waardoor je jezelf “inkoopt” in de praktijk.

Lenen bij de uittredende huisarts

Als je een praktijk overneemt en de bestaande praktijkhouder uittreedt, dan is het ook mogelijk dat je met de praktijkhouder een overeenkomst maakt waarin de praktijkhouder de praktijk aan jou overdraagt en jij de praktijkhouder een periode met rente terugbetaalt. Zodoende hoef je niet een betaling ineens te voldoen en heeft de praktijkhouder een gelijkmatig aanvullend inkomen.

Youngtimerregeling

 • De Youngtimer-regeling is uitsluitend bestemd voor ondernemers.
 • Door de Youngtimerregeling is het mogelijk om een auto van minimaal 15 en maximaal 25 jaar oud zakelijk te rijden en toch weinig bijtelling te betalen.

 

Bijtelling Auto

Bijtelling is de fiscale correctie van het privégebruik van een auto die zakelijk geregistreerd staat. De bijtelling is een percentage van de catalogusprijs van de auto. Je kunt het vergelijken met een soort boete voor privé gebruik. Het bedrag aan bijtelling moet boven op je fiscale inkomen worden opgeteld. Over dit bedrag wordt dan belasting betaald in box 1.
Bijtelling is te vermijden als de gebruiker minder dan 500 privé kilometers maakt per jaar. U moet dan wel elke kilometer die gereden wordt bijhouden.

Voordeel van auto zakelijk rijden

 • Het voordeel van een auto zakelijk rijden is dat alle autokosten mogen worden afgetrokken van de fiscale winst. De keuze om een auto zakelijk te rijden, hangt dus af van hoeveel kosten je maakt met de auto. Als deze kosten hoger zijn dan de bijtelling is het voordelig om de auto zakelijk te rijden.
 • De bijtelling bij auto’s jonger dan 15 jaar gaat het percentage dus over de cataloguswaarde. De fiscus biedt de mogelijkheid om auto’s die minimaal 15 en maximaal 25 jaar oud zijn financieel voordelig zakelijk te rijden. De auto moet dan door een gecertificeerde autogarage getaxeerd worden en over dit bedrag wordt de bijtelling gerekend, en dus niet over de cataloguswaarde. Het bijtellingspercentage bij Youngtimers ligt op 35%.

Een voorbeeld

Je koopt een Audi A3 uit 1999 met 150.000 km op de teller. De onderhoudsboekjes zitten er nog bij en de auto is altijd goed onderhouden. Voor deze auto betaal je € 3.000. De bijtelling bedraagt dan 35 % over de dagwaarde, dus € 1.050,-. Dit bedrag moet boven op je fiscale inkomen worden opgeteld.
Als je voor deze Audi A3 meer dan €1.050.- aan kosten maakt (benzine, wegenbelasting, afschrijving, parkeervergunning, verzekering, reparaties, etc.) is het rendabel om deze auto zakelijk te gaan rijden.

Bijtellingspercentages 

https://www.ctrack.nl/nieuws/wijzigingen-autobelastingen-2017-2020

Elektrische auto: zakelijk rijden

Hoe is dit bij zakelijk rijden?

Zakelijke bezitters van een volledig elektrische auto’s hebben in 2022 te maken met een lagere bijtelling. Je rekent het lagere tarief alleen over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde. De bijtelling tot het drempelbedrag is 16 %.
Concreet betekent dit dat je voor een elektrische auto 16 % bijtelling moet rekenen over de waarde tot € 35.000. Is de cataloguswaarde van je elektrische auto hoger, dan reken je 22 % bijtelling over de meerprijs. Na 5 jaar ga je de volle bijtelling betalen als je de auto behoudt, dus 22% over het gehele bedrag. Een rekenvoorbeeld:

Je schaft in 2022 een elektrische auto aan met een cataloguswaarde van € 55.000.
De jaarlijkse bijtelling bedraagt 16 % over de eerste € 35.000 en 22 % over de resterende € 20.000.
In totaal is dat € 10.000.

Wat zijn mijn voordelen?

Alle autokosten zijn aftrekbaar. Van belang is dat de bijtelling niet hoger is dan de kosten.
Verder moet het voordeel opwegen tegen de kilometervergoeding (19 cent) die anders zou worden afgetrokken van de winst. Voor alle duidelijkheid, je mag altijd kilometervergoeding vragen aan de opdrachtgever. Het is niet relevant of je een auto zakelijk of privé rijdt.

Rekenvoorbeeld

Afschrijving € 55.000 – restwaarde  €  20.000/5 jr.    €  7.000,–
Laadkosten    €  1.000,–
Parkeren    €     500,–
Verzekering (bij Tesla prijzig)    €  2.000,–
Overige kosten    €      500,–
Totaal    € 11.000,–
Bijtelling = € 10.000 – €   1.000,–
€ 1.000 euro x 37,35% (belasting tarief)    €   373,50

Elektrische auto: subsidie

Per 2022 is de regelgeving rondom subsidies op elektrische auto’s aangescherpt. Volgens de milieu lijst 2022 vallen reguliere elektrische auto’s niet meer onder de MIA en VAMIL. Elektrische bestelauto’s en personenauto’s met geïntegreerde zonnepanelen komen nog wel in aanmerking voor beide subsidies.

Fietsregeling

De nieuwe regelgeving voor de fiets van de zaak heeft ook gevolgen voor zzp’ers die hun fiets als ondernemersvermogen beschouwen of dit van plan zijn te doen. Fiets je als zzp’er zakelijke kilometers met je privé fiets dan verandert er niks en blijf je gewoon € 0,19 per kilometer als bedrijfskosten opvoeren.

 

Fiets als ondernemersvermogen

Als ondernemer kun je de fiets als ondernemersvermogen beschouwen. Dit mag al wanneer 10 % of meer van je gefietste kilometers zakelijk zijn. Tot 1-1-2020 moest je kunnen aantonen aan de hand van bijvoorbeeld een logboek of rittenschema dat je voldeed aan deze vereiste. Dit was administratief veel werk en was lastig om te controleren. De Belastingdienst heeft besloten het te vereenvoudigen door de fietsregeling af te stemmen op de autoregeling, dus het invoeren van een bijtelling voor privé gebruik. Hoe gaat dat er uit zien?

De fietsregeling

Voorheen diende je als zzp’er een kilometerregistratie bij te houden en een kilometerprijs te berekenen. Per 1-1-2020 is dit  komen te vervallen. Ga je een fiets van de zaak ook privé gebruiken dan is er voor de inkomstenbelasting sprake van een bijtelling voor privégebruik, net zoals dat ook bij een auto van de zaak gebruikelijk is. De bijtelling voor een fiets van de zaak bedraagt 7 % van de consumentenprijs (inclusief btw) van de fiets. Je hoeft dus naast deze 7 % bijtelling geen verdere correctie voor privégebruik meer te berekenen.

Zakelijke verzekeringen

Een zakelijke (praktijk)verzekering dekt risico’s af die zich kunnen voordoen in je dagelijkse praktijk. Deze zakelijke risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor je onderneming en doorwerken in de privésfeer. Daarom is het afdekken van juist deze risico’s belangrijk. 

• Aansprakelijkheidsverzekering

Je praktijk streeft er ongetwijfeld naar om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Toch kunnen fouten in je zorg ertoe leiden dat je aansprakelijk wordt gesteld. De mondigheid van de mensen en het claimbewustzijn van de afgelopen jaren hebben deze trend versterkt. Een aansprakelijkstelling kan ook financiële consequenties hebben, die de continuïteit van je praktijk in gevaar kunnen brengen.
Het is verstandig om deze risico’s af te dekken. Dit kun je doen door middel van het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dan dekking voor de vermogensschade (financiële schade) die door jou handelen zijn veroorzaakt,
 • terwijl de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de materiële en letselschade aan derden of werknemer dekt die door jou of je praktijk is veroorzaakt. Ook medisch tuchtrecht valt onder de dekking.

Bij beide verzekeringen geldt dat de verzekeraar, naast het bieden van dekking tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkstelling, namens jou verweer voert voor wat betreft de aansprakelijkstelling.

Je werknemers kunnen voor jou met de auto, fiets, of te voet onderweg zijn. Voor jou als werkgever kan dit risico’s met zich meebrengen. Tijdens de rit kan er immers een ongeluk gebeuren. Je kunt dan als werkgever aansprakelijk worden gesteld. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn. Je aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking. Ook een ongevallen-, of een schade-inzittendenverzekering dekt niet alle schade. Een Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen (WEGAS) kan dan uitkomst bieden.

Lees meer over deze belangrijke verzekeringen voor de onderneming

• Rechtsbijstandsverzekering

In het maatschappelijke verkeer komt het steeds meer voor dat er geschillen ontstaan die om juridische bijstand vragen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan geschillen met patiënten, leveranciers, maar ook aan geschillen met overheidsinstanties of andere belanghebbenden. Juridische bijstand bij tuchtzaken is ook vaak gedekt. In voornoemde gevallen is het inschakelen van een advocaat of ander juridisch dienstverlener relatief kostbaar. Deze kosten wegen meestal niet op tegen de premie van een rechtsbijstandsverzekering. Via de rechtsbijstandsverzekering ben je verzekerd van deskundige juridische bijstand.

Lees meer over deze verzekering

• Arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer ben je de drijvende kracht van je praktijk. Mocht je ziek of arbeidsongeschikt worden, dan heeft dat rechtstreeks invloed op je inkomen. Ondernemers kunnen dan vrijwel geen beroep doen op een wettelijk vangnet en zijn dan aangewezen op hun reserves. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden. Met deze verzekering kun je inkomen en lasten (deels) verzekeren, waardoor de impact van de inkomensterugval ten gevolge van ziekte en arbeidsongeschiktheid opgevangen wordt.
De premie, die je betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, is fiscaal aftrekbaar. Mocht je onverhoopt ziek worden en een uitkering ontvangen, dan is de uitkering wel belast.

Lees meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

• Ongevallenverzekering

Ook is het mogelijk om in aanvulling op of in plaats van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ongevallenverzekering te sluiten. Als u geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval, volgt er een uitkering.

Als je in loondienst bent, dan bent je wettelijk via de wetgever verzekerd tegen een deel van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit kent echter haar beperkingen. Er bestaan voor jou of je werkgever verzekeringen om een aanzienlijke inkomensterugval op te vangen in geval van uw langdurige arbeidsongeschiktheid.

Verzuimmanagement

Personeel vormt in veel opzichten het kapitaal van je praktijk. Wanneer je personeel onverhoopt voor kortere of langere tijd ziek wordt, dan komen er veel verantwoordelijkheden op je af. Je bent dan gebaat bij een goed verzuimmanagement. Een goed verzuimmanagement kost alleen veel tijd. Deze tijd kun je ongetwijfeld veel beter aan andere zaken besteden.

Door je praktijk door te lichten, kunnen wij je informeren over alle aspecten die te maken met een goed verzuimmanagement. Je kunt dan denken informatie en advies over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en de daarbij behorende wettelijke verplichtingen. Op basis van onze analyse kunnen wij uit ons partnernetwerk geschikte verzekeraars selecteren die verzuimverzekeringen aanbieden, die goed aansluiten bij jouw wensen en bij de aard van jouw praktijk. Daarbij is het niet alleen een kwestie van verzekeren. De meeste verzekeraars werken met andere professionals samen om het verzuim in zulke goed mogelijke banen te leiden. Je kunt denken aan arbodiensten, psychologen, preventiedeskundigen et cetera.

Na twee jaren arbeidsongeschiktheid krijg je (als werkgever) te maken met een verhoging van de sociale premies. Deze kunt je standaard via het UWV laten lopen, maar soms kan het interessanter zijn om dit in eigen beheer te nemen via een zogenaamde WGA-verzekering.

Daarnaast bestaan er verzekeringen die je ten behoeve van je personeel kunt afsluiten om een aanzienlijke inkomensterugval op te vangen in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook is het mogelijk om je personeel te verzekeren tegen de schade die kan ontstaan ten gevolge van een ongeval.

Lees meer over verzekeringen rondom personeel

• Praktijkstilstand

Als je praktijk onverhoopt komt stil te vallen, dan raakt dat jou, als praktijkhouder, direct. Je bent immers voor je inkomen afhankelijk van je praktijk. De bedrijfsschadeverzekering kan daarbij uitkomst bieden. In een dergelijk geval krijg je een uitkering voor derving van de brutowinst indien je door het voorval je praktijk niet meer kunt voeren. Deze verzekeraar zal daarnaast alles in het werk stellen om te zorgen dat je zo snel mogelijk, eventueel vanuit een tijdelijke locatie, weer aan de slag kunt. Dit is zowel in het belang van de verzekeraar als van jou.

• Milieuschade

Na bijvoorbeeld een brand kunnen gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen. Denk bijvoorbeeld aan asbest of de restanten van medicijnen. Om deze stoffen op te ruimen zijn specialisten (in witte pakken) nodig. Het is dus een kostbare aangelegenheid om dit zelf te moeten betalen (en dat moet je, want de gemeente ruimt het niet voor je op), dus verzekeren is wenselijk als je dergelijke stoffen in je pand of in je praktijk hebt.

• Gebouwen en inventaris

Als je eigenaar bent van een praktijkpand, spreekt het natuurlijk voor zich dat je dit pand verzekert tegen de gevolgen van schade, ontstaan door brand, storm, inbraak, water. De aankoop van het pand vergt immers een aanzienlijke investering en die wil je natuurlijk veilig hebben gesteld.

Ook is het verstandig om via een inventarisverzekering je inventaris te verzekeren tegen schade en verlies ten gevolge van deze gevaren. De continuïteit van je praktijkvoering loopt dan minder gevaar.

Indien je praktijk veel computer- en elektronica-apparatuur in haar bezit heeft, kan de dekking van een inventarisverzekering te beperkt zijn. In dat geval is een afzonderlijke elektronica/computerverzekering aan te bevelen.

Lees meer over deze verzekeringen

Particuliere verzekeringen

Particuliere of privé verzekeringen dekken risico’s af die zich in de privésfeer kunnen voordoen. In Nederland kennen we om te beginnen een aantal verplichte verzekeringen, zoals een zorgverzekering en een autoverzekering. Daarnaast kennen we verschillende verzekeringen die niet verplicht, maar wel aan te raden.

 

• Particuliere aansprakelijkheid

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat individuen zoals jij of je gezinsleden aansprakelijk worden gesteld voor een fout of een ongelukje. De mondigheid van de mensen en het claimbewustzijn van de afgelopen jaren hebben deze trend versterkt. De financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling kunnen groot zijn. Je kunt hierbij denken aan het veroorzaken van een verkeersongeval als voetganger of fietser. Het geeft een goed gevoel dat de financiële en juridische afwikkeling van deze aansprakelijkstelling overgenomen wordt door een verzekeraar via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Het is dus verstandig om deze risico’s af te dekken. Overigens voor een zeer beperkte premie

Lees meer over de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen

• Rechtsbijstand voor particulieren

In het maatschappelijke verkeer komt het steeds meer voor dat er geschillen ontstaan die om juridische bijstand vragen. Denk aan geschillen met leveranciers, afnemers, maar ook aan geschillen met overheidsinstanties of andere belanghebbenden.
Het inschakelen van een advocaat of ander juridisch dienstverlener is relatief kostbaar. Deze kosten wegen meestal niet op tegen de premie van een rechtsbijstandsverzekering. Ter vergelijking: één jaarpremie is ongeveer gelijk aan één uur advocaatkosten. Met deze verzekering ben je verzekerd van deskundige juridische bijstand en een budget om de advocaatkosten van te betalen.

Lees meer over rechtsbijstand

• Auto of motor

De kans dat je in het verkeer met je auto of motor schade veroorzaakt of oploopt is aanzienlijk. Je bent minimaal verplicht om je wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Daarboven kun je deze verzekering uitbreiden en aanpassen aan je persoonlijke situatie. Schade door diefstal en inbraak kan worden meegenomen in de dekking (beperkt casco). Ook schade aan het eigen voertuig kan worden verzekerd (volledig casco). Ook kan een inzittenden of een verkeersrechtsbijstand dekking worden meegenomen. Er zijn legio mogelijkheden.  De diverse aanbieders – met name via internet – zijn zeer creatief in het beperken van dekkingen. Een goede verzekering zonder deze beperkingen laat zich dan ook adviseren.

Lees meer over de autoverzekeringen

• Woning en inboedel

Als je een eigen woning hebt, dan spreekt het natuurlijk voor zich dat je je woning verzekerd wil hebben en houden. Verzekerd tegen de gevolgen van schade ontstaan door brand, storm, inbraak, water. Je eigen woning is vaak je belangrijkste investering en dat wil je natuurlijk veilig stellen. Een woonhuisverzekering biedt zekerheid en dekking voor onder andere de genoemde gevaren.

Ook is het verstandig om via een inboedelverzekering je persoonlijke eigendommen te verzekeren tegen schade, diefstal en dergelijke. Wij maken steeds meer gebruik van zogenaamde all-risk dekkingen. Hier is tegen een geringe premieopslag het gevaar van uitsluitingen (onverzekerde zaken) zeer beperkt.

Lees meer over deze verzekering

• Medische zorg

Je gezondheid is natuurlijk belangrijk. Daar hoort goede medische zorg bij. De zorgverzekering is een verzekering voor de kosten van deze medische zorg. Iedereen is verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Hiermee verzeker je je voor de kosten van medische zorg, waaronder de huisarts, het ziekenhuis of medicijnen.
Naast deze basisverzekering kun je bij zorgverzekeraars ook aanvullende zorgverzekeringen afnemen. De mogelijkheden daartoe zijn divers. Het vinden van een zorgverzekering die bij je past is niet altijd even eenvoudig. Wij kunnen je helpen bij het maken van een keuze. Ook bemiddelen wij met de verzekeraars wanneer er onenigheid is over de dekking en de uitbetaling van declaraties. Dat bespaart je veel tijd en moeite (en ergernis).

Hier meer informatie over de zorgverzekering

• Reizen en recreatie

Wanneer je weet dat schade tijdens je (zakelijke) reis gedekt is, kun je zonder zorgen een reis boeken en op reis gaan. Je hebt dan de tijd om te ontspannen en te genieten. Een reisverzekering biedt uitkomst. Onder andere bagage, geld, geneeskundige en extra kosten zijn dan gedekt. Je kunt de verzekering eenmalig afsluiten of ieder jaar laten doorlopen. Je kunt ook overwegen om een annuleringsverzekering mee te nemen. Er zijn veel mogelijkheden, afhankelijk van je reisgedrag.

Daarnaast zijn er speciale recreatieverzekeringen, die de financiële gevolgen van schade door of aan een boot of caravan of diefstal van een boot of caravan zo goed mogelijk inperken.

Lees meer over de verzekeringsproducten voor reizen en vrije tijd

• Arbeidsongeschiktheid

Als je werkt en je wordt ziek dan heeft jouw werkgever een loondoorbetalingsplicht. Deze plicht geldt voor de duur van je contract dan wel maximaal twee jaar. De hoogte van loon dat je doorbetaald krijgt is afhankelijk van wat er in je arbeidscontract staat tussen 70% en 85%. In de CAO van de HIDHA wordt het eerste jaar 100% van het salaris doorbetaald, in het tweede jaar 70%.

Als je een contract voor bepaalde tijd hebt kun je na het tweede jaar van ziekte te maken krijgen met een inkomensdaling. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet in 70% van het basisuitkering op basis van minimumloon.
Daarnaast gaat men uit van wat je nog wel kan. Dat betekent dat je pas bij meer dan 35% arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgt, en je je restcapaciteit moet benutten. Om niet te ver terug te vallen in je inkomen, is het verzekeren van dit risico aan te bevelen. Zo kun je bijvoorbeeld de hypotheek- en/of gezinsverplichtingen voldoen.
Om te weten wat er wel en niet geregeld is, is het verstandig dit na te vragen bij je werkgever. Je kunt het beste ook je adviseur raadplegen. Hij of zij helpt je bij het beoordelen van je risico’s en zo nodig bij het zoeken naar een passende verzekeringsoplossing. Aandachtspunten zijn:

 • het arbeidsongeschiktheidscriterium (gangbare, passende of beroeps arbeidsongeschiktheid),
 • de eigen risicotermijn en natuurlijk
 • de hoogte van het te verzekeren inkomen.

De premie is fiscaal aftrekbaar; de uitkering wordt als inkomen belast.

Lees meer over deze belangrijke inkomensverzekering

ZEZ-uitkering + vrijwillige verzekering

ZEZ-uitkering

Een ZEZ-uitkering kun je aanvragen als je zwanger en zelfstandig bent (dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg). Een voorwaarde is dat je als zelfstandige hebt gewerkt op de dag voordat de uitkering ingaat.

Aanvragen

De aanvraag kan bij het UWV digitaal ingediend worden vanaf 24 weken zwangerschap via Mijn UWV. Het is niet verplicht om een zwangerschapsverklaring mee te sturen, maar deze moet je wel minimaal 1 jaar na de uitkering bewaren.

Duur uitkering

De uitkering gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag van de uitgerekende datum. Je bepaalt zelf op welke dag de uitkering ingaat. Na je bevalling heb je recht op minimaal 10 weken uitkering. De totale uitkeringsduur duurt minimaal 16 weken.

Hoogte uitkering

De hoogte van de uitkering wordt berekend over de inkomsten van het voorgaande jaar met een maximum van € 1.653, 60 per maand (wettelijk bruto minimumloon 2020). Je ontvangt geen ZEZ-uitkering als je je vrijwillig hebt verzekerd bij het UWV voor een dagloon dat hoger is dan het wettelijk bruto minimumloon.

Als je als zelfstandige 1225 uur per jaar hebt gewerkt krijg je de maximale ZEZ-uitkering. Als je minder dan 1225 uur hebt gewerkt dan is de hoogte afhankelijk van je winst van het voorgaande jaar.

Vrijwillig verzekeren bij UWV

Als je een eigen bedrijf start moet je ook je verzekeringen zelf regelen. Je bent als ondernemer niet automatisch verzekerd tegen ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Aanmelden

Het is mogelijk om binnen 13 weken na het einde van je dienstverband bij het SBOH je vrijwillig te verzekeren bij het UWV tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je kunt deze verzekering digitaal aanvragen.

Hoogte uitkering

De hoogte van het verzekerd bedrag bij de Ziektewetuitkering (uitkering in de eerste 2 jaar) hangt af van wat je kwijt raakt aan inkomen als je ziek wordt. Er geldt een maximumdagbedrag van € 219,- (2020).

De hoogte van de WIA-verzekering (uitkering na 2 jaar) is afhankelijk van wat je nog zou kunnen verdienen (restverdiencapaciteit).

Voordelen

Het heeft verschillende voordelen om je vrijwillig te verzekeren bij UWV:

 • Acceptatie zonder keuring (als je bijvoorbeeld geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kan afsluiten)
 • De Ziektewet- en arbeidsongeschiktheidspremies zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 • Je betaalt geen aparte polis- of administratiekosten.
 • Als je de uitkering ontvangt, hoef je over de volle weken geen premie te betalen
 • Er is geen opzegtermijn.

Nadelen

 • Er geldt een maximum te verzekeren bedrag gebaseerd op het maximum dagloon dat onvoldoende dekking voor jou zou kunnen bieden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Er wordt niet gekeken naar een beroepsdekking maar naar passende arbeid

De premie ligt vaak hoger dan bij een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat Robbie voor je kan doen...

Onze collega’s van Robbie Kompleet leveren diensten die aanvullend zijn op die van Raadgevers Kuijkhoven. Zo kaart je al je financiële zaken in één keer af en op maat. Diensten waarvoor je normaal bij een aantal adressen langs moet, waarbij je meerdere malen overheadkosten betaalt en waarbij je zelf in de gaten moet houden of alles wel op elkaar aansluit.

Wat doet Robbie voor jou?

Bijvoorbeeld:

 • Robbie stelt een begroting voor je op, zodat je direct inzicht krijgt in je financiële status.
 • Hij adviseert je over je autonome positie en
 • hij denkt en rekent met je mee als je waarnemen en loondienst zou willen combineren.
 • Hij weet hoe hij een administratie moet opzetten en
 • hij heeft lijstjes die structuur bieden.
 • Hij verzorgt je belastingaangifte
 • en regelt je jaaropgave en/of jaarrekening.
 • Robbie kijkt met je terug op genomen besluiten en vooruit naar wat er komt.
 • Hij denkt financieel en fiscaal met je mee. Zijn al je financiële zaken goed geregeld?

Robbie is praktisch. Hij bespaart je tijd en dus ook geld. Maar het levert vooral een samenhangend en goed advies op.

Voor meer informatie: www.robbiekompleet.nl.

• Werkboek voor jou

Robbie heeft een heel handig werkboek om je te helpen met je administratie.

>> Download hier jouw werkboek

Fiscale begrippenlijst

Als je op een gegeven moment van plan bent om je te gaan vestigen moet je belangrijke en ingrijpende beslissingen nemen en is begeleiding essentieel.

Wij staan je bij

werkgeverZijn de contracten op orde? Heb je hulp nodig bij de onderhandeling? Hoe zit het met personeel?
Welke verzekeringen heb je allemaal nodig? Hoe neem je een woon-/praktijkpand over? Allemaal zaken waar wij wel raad mee weten.

Op basis van onze ervaring op het gebied van financieringen, verzekeringen en pensioen, juridische zaken, personeel, onderhandelen (associaties, HOED-constructie, etc.) en fiscaliteiten kunnen wij je ondersteunen bij een overname. Ook zetten wij (samen) een businessplan op voor de financiers en wij kunnen deze financiering voor jou uitonderhandelen tegen concurrerende voorwaarden.

Meer lezen over dit onderwerp?

Nadat je straks bent afgestudeerd wordt je in de meeste gevallen zelfstandig ondernemer. Eigen baas dus. Met alle bijkomende verantwoordelijkheden. Een adviseur helpt je met het maken van keuzes die passen bij jouw situatie; bij wat je nodig hebt en wat je wilt. Zo wil je graag weten wat je inkomen wordt en wat de financiële consequenties van bepaalde keuzes zijn. Ook moeten er al een aantal (verplichte) zaken geregeld worden.

Ook als je in loondienst als HIDHA gaat werken kun je op onze expertise vertrouwen. Een goede beoordeling van je contract en het zorgen voor een sluitende verzekeringsdekking, ons advies helpt je op weg.

• Wat wij voor jou doen

Wij maken altijd een persoonlijke financiële begroting. Hierin wordt duidelijk

 • wat jouw netto besteedbaar inkomen is,
 • hoeveel belasting je moet betalen,
 • met welke kosten je rekening moet houden,
 • welk deel van jouw inkomen je kunt gebruiken om vermogen mee op te bouwen, e.d.

We laten je graag in een persoonlijk gesprek zien wat je de komende jaren te besteden hebt, ook wanneer je arbeidsongeschikt raakt of uiteindelijk met pensioen gaat.
Jaarlijks evalueren wij samen hoe je er (financieel) voorstaat en tegen welke praktische zaken je in je beroepsuitoefening of privésituatie aanloopt. Wij denken dan graag mee bij het vinden van een oplossing.

Over team huisartsen

Wil je meer weten over het team voor huisartsen? Kijk op deze pagina.
Of op de pagina over onze adviseurs.

Over Raadgevers Kuijkhoven

Wil je meer weten over ons bedrijf? Kijk dan op deze pagina.
Wil je alvast persoonlijk advies?

Een adviesgesprek aanvragen

Makkelijk en snel aanmelden

Wil je gebruikmaken van onze hulp? Meld je dan snel aan via de onderstaande pagina/websites en wij gaan voor je aan de slag.

Starterspakket voor verzekeringen: via Raadhoven
WaarneemCoach en AOV-Monitor: via Raadgevers
Jaarcijfers en belastingaangifte: via Robbie Kompleet

Nanette van NispenAls de start goed is…

‘Eigenlijk ben je als adviseur vanaf het eerste gesprek al nuttig. Als ik er samen met Robbie Kompleet voor kan zorgen dat de onderneming vanaf de start strak in de steigers staat, heeft de klant daar de rest van zijn werkende leven profijt van.

Achteraf puinruimen geeft veel meer gedoe. Als de start goed is, kost het verderop, bij een hypotheekaanvraag of een overname minder tijd en geld.
Nanette van Nispen / praktijkadviseur voor huisartsen

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen