Pensioen Quick Scan

De Pensioen Quick Scan is een tool waarmee wij snel kunnen zien hoe het gesteld is met jouw inkomen na pensionering.

Een effectief hulpmiddel om inzicht te krijgen in jouw pensioen. Je kunt snel zien of er sprake is van een pensioentekort en of deze met een aanvullend pensioen of door te beleggen kunnen worden weggewerkt.

PensioenPlan

Een integrale financiële planning geeft gedetailleerd inzicht in de gesteldheid van jouw inkomen na pensionering.

We starten met een uitgebreide inventarisatie en analyse, waarbij jouw huidige financiële situatie (zowel privé als zakelijk) in kaart wordt gebracht. Zijn er tekorten, dan kijken we op welke manier deze kunnen worden weggewerkt.

Pensioenpotjes

Zodra je met pensioen gaat ben je niet meer in staat om inkomen te genereren. Je bent dan aangewezen op de voorzieningen vanuit de overheid, je verplichte pensioen, je aanvullend pensioen en het geld dat je vanuit privé of vanuit je bv kunt onttrekken.

AOW en Anw

Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt krijgt na pensionering tot aan het overlijden een soort basisinkomen van de overheid in de vorm van de AOW.

In sommige gevallen kan er bij overlijden recht zijn op een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Verplichte regeling

Veel (para-)medische beroepen (maar niet de tandartsen) kennen nog een verplicht gestelde beroepspensioen- of werknemerspensioensregeling.

Denk hierbij aan pensioenregelingen van de SPH, SPMS, SPV, SPD en ABP.

Aanvullend pensioen

Naast de AOW en (eventueel) de pensioenregeling ben je voor een aanvullend pensioeninkomen op jezelf aangewezen. Dat kan bijvoorbeeld met een fiscaal vriendelijk aanvullend pensioen (ook wel lijfrente genoemd). Tijdens de opbouw is de inleg vaak aftrekbaar. Op of rond de AOW-leeftijd kun je het geld dan gebruiken voor het aankopen van pensioenuitkeringen. Vraag aan je adviseur om advies.

Eigen middelen

Je kunt door sparen of te beleggen in privé of in je BV een vermogen hebben opgebouwd, dat je kunt gebruiken na pensionering.

Wil je meer weten over beleggen. Kijk dan op onze pagina’s over dit onderwerp en onze dienstverlening.

Waarom een Pensioen Quick Scan of -Plan?

Met een Pensioen Quick Scan gebruiken we een een aantal gegevens (zoals je UPO en belastingaangifte) om je het huidige netto-inkomen (dus je bruto-inkomen na belastingen) uit werken en het netto-pensioeninkomen in kaart te brengen en kijken we of je tegen pensioentekorten aanloop.

Is dit beeld dan ook 100% accuraat? Nee, zo wordt er geen rekening gehouden met koopkrachtverlies, aftrekposten die je als ondernemer hebt en specifieke vermogensbestanddelen (zoals liquide middelen in je BV, je hypotheek etc.) Is dat erg? Nee, zoals filosoof Carveth Read ooit zei: “It is better to be vaguely right than exactly wrong”. De Pensioen Quick Scan helpt je om concrete doelen te stellen en aan de hand van een (aanvullend) pensioen of beleggersrekening de route uit te stippelen om deze doelen te bereiken.

Een PensioenPlan is uitgebreider en nauwkeuriger. Voor het maken van een PensioenPlan brengen wij eerst jouw inkomenssituatie, vermogenspositie, uitgaven en risico’s uitgebreid in kaart. Vervolgens bespreken wij met jou je wensen en ambities die je hebt ten aanzien van pensioen. Van welk inkomen denk je te kunnen rondkomen? Wil je dat je nabestaanden goed kunnen leven als je vroeg komt te overlijden? Dit wordt allemaal verwerkt in een integraal PensioenPlan op maat. Dat geeft je inzicht in hoe je het nu geregeld hebt en welke mogelijkheden je nog hebt om bestaande voorzieningen bij te sturen of nieuwe voorzieningen te treffen. Vaak adviseren wij je dan om een financieel product, zoals een (aanvullend) pensioen of een overlijdensrisicoverzekering, te nemen.

Voor wie een Pensioen Quick Scan of -Plan?

De Pensioen Quick Scan is geen vervanger voor een PensioenPlan. De kracht van de Pensioen Quick Scan is dat snel inzicht kan worden verkregen in pensioentekorten. Ook kun je snel zien hoe die tekorten kunnen worden weggewerkt. Dat gaat veel verder dan de berekening wat je maximaal fiscaal vriendelijk kunt inleggen.

Dat maakt Pensioen Quick Scan met name geschikt voor starters of anderen, die geen complexe financiële situatie hebben. De Pensioen Quick Scan schept heldere kaders.

Met een PensioenPlan kun je legio complexe scenario’s doorrekenen die impact kunnen hebben op je pensioensituatie, zoals staking van de onderneming en life events zoals overlijden, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid.

Ook kunnen we laten zien of je eerder of juist later met pensioen kunt gaan, of deeltijdpensioen een optie is, of je je pensioen kunt uitruilen, of je beter af bent met een vast of een variabele pensioenuitkering en of je er goed aan doet om een bedrag ineens op te nemen.

Dat maakt het PensioenPlan met name geschikt voor mensen die een complexe financiële situatie (zowel privé als zakelijk) hebben en een integraal beeld willen hebben van hun mogelijkheden voor een comfortabel pensioen. Een PensioenPlan is met name geschikt voor mensen die een complexe zakelijke situatie hebben (zoals een BV) of mensen die een huis, gezin, kinderen en een eigen onderneming hebben.

Pensioentekort?

Een pensioentekort is niet het bedrag dat je maximaal fiscaal vriendelijk mag inleggen op een aanvullend pensioen. Een pensioentekort is het verschil in inkomen tussen je bestaande (aanvullende) pensioenvoorzieningen en het door hou gewenste inkomen.

Zowel de Pensioen Quick Scan als het PensioenPlan brengen dat voor jou goed in beeld. Blijkt dat er sprake is van tekorten, dan rekenen wij door wat je tijdens jouw werkende leven nog opzij zou moeten zetten om een comfortabel pensioen te kunnen hebben.

Karin: een voorbeeld

  • Karin is tandarts, is 40 jaar.
  • Zij werkt als opdrachtnemer (ZZP’er) en verdient € 90.000 bruto per jaar.
  • Er is geen partner en zijn geen kinderen.
  • Als tandarts is zij niet verplicht aangesloten bij een pensioenfonds.
  • Ook heeft zijn geen aanvullende pensioenvoorziening opgebouwd.
  • Haar DUO-schuld heeft ze afgelost en daarnaast heeft ze nog € 10.000 euro bij elkaar gespaard. Dit bedrag wil zij als buffer gebruiken en zal dus op een spaarrekening blijven staan; voor de berekening gaan wij uit van 0% rente.
  • Na aftrek van de kosten om in haar levensbehoeften (betalen van de hypotheek/huur, verzekeringen, reizen, gas, water, licht, boodschappen en uitgaan) te kunnen voorzien, kan Karin jaarlijks nog € 6.000 sparen.
  • Haar AOW start in oktober 2048.

Karin wil graag eerst weten hoe zij er nu voorstaat.

Om te beginnen kijken wij naar haar zogenaamde Netto Besteedbaar Inkomen (NBI). Dat is het bedrag dat Karin in principe jaarlijks ‘vrij’ kan besteden nadat de belastingen zijn voldaan. In ons voorbeeld is dat € 54.290.

Stel nu dat zij dit netto-inkomen ook uitgeeft en dat ook wil doen na pensionering. Zij spaart dan niet en zal na pensionering deze levensstijl niet kunnen onderhouden van haar AOW en kleine spaarbuffer. Hierdoor krijgt zij tekorten, zoals blijkt uit de volgende grafiek waar inkomsten (groene balken), uitgaven (blauwe balken), vermogen (lichtblauw kader) en tekorten (rood/witte balken) zijn weergegeven. Maar zoals gezegd, legt Karin jaarlijks € 6.000 opzij. Zij geeft dus niet alles uit. Haar NBI is dan ook € 48.290.

Karin's pensioentekort

Ondanks dat zij spaart, is het niet genoeg om haar levensstijl ook na pensionering van te kunnen bekostigen. Al na een paar jaar ontstaan er tekorten:

Karin zou met die € 6.000 die ze jaarlijks opzij zet ook kunnen gaan beleggen. Dat doet zij dan voor de lange termijn. Hierdoor kan zij ook wat meer risico nemen. Een gemiddeld nettorendement van 4% per jaar zou dan haalbaar moeten zijn. Hierdoor verbetert haar situatie wel, maar treden de tekorten wel later op:

Wat kan Karin nu doen?

Wat Karin ook zou kunnen doen is eerst even kijken wat zij fiscaal vriendelijk zou kunnen beleggen op een pensioenrekening. Ook hier gaan wij dan uit van een gemiddeld nettorendement van 4% per jaar. Het kapitaal dat wordt opgebouwd wordt echter niet in box 3 belast en de inleg is (onder voorwaarden) ook aftrekbaar. Haar NBI stijgt hierdoor naar € 51.260. Zij spaart of belegt dan niet buiten haar pensioenrekening om. Haar pensioentekort is nog steeds aanwezig maar redelijk teruggebracht:

Het ideale plaatje voor Karin

Wij kunnen voor haar ook doorrekenen wat haar het zogenaamde ‘evenwichtige’ NBI (voor en na pensionering) zou moeten zijn om het poensioentekort te voorkomen. Daarbij houden wij er ook rekening mee dat op een pensioenrekening € 6.000 wordt ingelegd. Plat gezegd berekenen wij dan wat Karen extra opzij zou moeten zetten en moeten beleggen om zowel voor als na pensionering van hetzelfde netto-inkomen rond te kunnen komen.

Wij hebben doorberekend dat haar NBI dan € 46.591 die te zijn. Dat betekent dat zij van haar huidige inkomen na belastingen een kleine € 7.700 netto opzij dient te zetten (inclusief de inleg voor de pensioenrekening) om ook na pensioen een NBI van ca. € 46.500 te kunnen hebben. Haar pensioentekort verdwijnt en zij hoeft geen grote levensstijlaanpassingen te doen na pensionering:

Wel zal Karin moeten kijken of het haar lukt om tijdens haar werkzame leven geld voor haar pensioen opzij te kunnen blijven zetten. Zij zal wellicht bepaalde zaken moeten laten, maar dit voorbeeld laat zien dat dit geen hele grote opofferingen zijn.

Dit voorbeeld laat goed zien wat Karin kan doen om haar pensioentekort weg te werken. Er wordt geen rekeningen gehouden met koopkrachtbehoud, staking van de onderneming, aflossen van de hypotheek en andere leningen. Voor die berekening heb je echt een PensioenPlan nodig

Meer weten?

Dit is een voorbeeld hoe er onder meer op basis van een Pensioen Quick Scan naar een comfortabel pensioen kan worden toegewerkt. Iedere pensioensituatie is anders en moet goed worden doorberekend. Belangrijk is ook dat er goed wordt gemonitord of de doelen nog behaald kunnen worden.

Daarnaast is het zaak dat er passende pensioenoplossingen worden benut. Wij adviseren altijd om geld dat je op korte termijn nodig hebt voor (on)voorziene uitgaven te sparen. Leg je echter geld opzij voor je (aanvullend) pensioen, dan is beleggen vaak geschikter. Wij peilen dan ook graag of beleggen bij je past en maken graag voor je een voorbeeldberekening voor een aanvullend pensioen of een beleggersrekening die je kunt gebruiken om je doelen te bereiken.

Goed om te weten is dat de kosten voor het maken van een Pensioen Quick Scan voor onze rekening nemen als je kiest voor onze beleggingsoplossingen. Voor het PensioenPlan geven we van tevoren aan wat de kosten zullen bedragen.

Meer weten over onze beleggingsdiensten? Neem dan contact op met jouw vaste adviseur.

Mark Kiesbrink

Blik op vermogen

‘Naast mijn werk als jurist heb ik mij ook veel bezig gehouden met advieswerk op het gebied van levensverzekeringen en financieringen. Momenteel richt ik mij meer op vermogensadvies. Daarbij help ik cliënten met het opbouwen van vermogen: van het formuleren van een vermogensdoel tot het plannen en uitvoeren van een strategie om dit doel te bereiken en – waar nodig – bij te sturen.’

Mark Kiesbrink jurist en vermogensadviseur

Neem gerust contact op

Wil je meer weten over alle vormen van pensioen? Bel of mail ons, wij helpen je graag.

Documenten

Lees hier meer over onze dienstverlening ten aanzien van pensioen, onder andere onze dienstenwijzer, voorwaarden en dienstverleningsdocumenten.

Kosten en nazorg

Kosten advies en bemiddeling

Voor het advies over en/of bemiddeling in een lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering maken wij van tevoren met jouw een beloningsafspraak. Voor het advies over en/of bemiddeling in een pensioenrekening op basis van beleggen worden wij door jou beloond aan de hand aan de hand van percentage over het belegd vermogen. Lees daarover hier meer over.

Wil je meer weten over onze Dienstenwijzer en de Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen, kijk dan even hier.

Kosten nazorg

Na het afsluiten van de lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering bieden wij alleen wettelijke nazorg, tenzij wij met jou nadere afspraken maken over aanvullende nazorg. De wettelijke nazorg omvat onder meer het tijdig – tijdens de looptijd van een lijfrentespaarrekening – verstrekken van informatie over wezenlijke wijzigingen in de informatie over de lijfrentespaarrekening , voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van de lijfrentespaarrekening. Heb je vragen over de lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering die niet vallen onder de wettelijke nazorg, dan maken wij hierover eerst met jou een beloningsafspraak.

Na het afsluiten van de pensioenrekening op basis van beleggen bieden naast de wettelijke nazorg ook aanvullende dienstverlening. Tenzij anders aangegeven is dit inbegrepen in onze beloning. De wettelijke nazorg omvat overigens onder meer het tijdig – tijdens de looptijd van een pensioenrekening – verstrekken van informatie over wezenlijke wijzigingen in de informatie over de pensioenrekening, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van de pensioenrekening.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen