Pensioen voor de DGA

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ben je zowel werknemer als werkgever, aandeelhouder én bestuurder. Met deze speciale positie kun je invloed uitoefenen op je eigen arbeidsvoorwaarden en dus ook op je eigen pensioentoezegging. Daarbij moet je je wel houden aan (fiscale) spelregels. Wij helpen jou met het vormgeven van een pensioenvoorziening die voldoet aan jouw wensen en voorkeuren en past binnen de eisen die de wet daaraan stelt.

Pensioen voor de DGA

Met een pensioen regel je dat je uitkeringen krijgt waarmee je je huidige inkomen aanvult of vervangt zodra je een bepaalde leeftijd bereikt, je komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt.

Voor de wet is een DGA geen normale werknemer. Zo moet een pensioentoezegging voldoen aan de belastingwetgeving (inkomstenbelasting en loonbelasting), het algemene contractenrecht en (voor wat betreft echtscheiding) aan Wet verevening pensioenrechten van toepassing (WVPS). De meeste DGA’s kunnen echter geen aanspraak maken op sociale wetgeving (zoals de WIA, de WW en de ZW). Ook is er geen beschermende werking van de Pensioenwet.

Zodra je een pensioenregeling gaat opzetten, moet je dus met veel zaken rekening houden. Dat maakt pensioen vaak erg complex. Gelukkig kunnen wij, als onafhankelijk pensioenadviseurs, jou daarbij helpen. Met onze jarenlange ervaring maken zij de keuzes voor jou behapbaar.

Pensioenadvies

Voordat er een pensioen kan worden toegezegd zullen we eerst bij jou en je onderneming informatie inwinnen en onderzoek doen.

Waar kijken wij altijd naar?

Denk aan onderzoek naar:

 • de eventuele verplichtstelling van een collectief bedrijfstak- of beroepspensioenfonds,
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve pensioenregeling van het andere personeel,
 • de doelstelling van de pensioentoezegging,
 • de pensioenkennis en -ervaring van de onderneming,
 • de risicobereidheid van de werkgever,
 • de gewenste pensioenvorm(en),
 • de mate van zekerheid en voorspelbaarheid van het pensioen,
 • de financiële positie van de onderneming en
 • de impact van de toezegging op de financiële huishouding van de onderneming.

Waar kunnen wij je nog aanvullend over adviseren?

Naast de bespreking van het pensioenvoorstel kunnen wij ook nog het volgende met je bespreken:

 • Opzetten excedentregeling bij verplichte deelname aan een collectief bedrijfstak- of beroepspensioenfonds.
 • Juridische vastlegging van de pensioentoezegging in een pensioenovereenkomst of pensioenbrief.
 • Opzetten van een regeling over restbegunstiging.
 • Opnemen van een afkoopverbod ter voorkoming van faillissementsrisico.
 • Het al dan niet aanvaarden van de begunstiging.
 • Of er een goedkeurend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) moet komen voor de pensioentoezegging.

Alternatieven voor een pensioentoezegging

Een pensioentoezegging is voor DGA’s vaak een fiscaal vriendelijke keuze. Deze keuze is wel gebonden aan veel (fiscale) spelregels. Als dat te beklemmend voelt, kan er ook voor worden gekozen om geen  pensioentoezegging te doen.

Er kan dan, bijvoorbeeld, worden gekozen om dividend uit te keren en met het netto-dividend in box 3 vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld door te beleggen. Eventueel kan er in privé een aanvullend pensioen worden afgesloten. Voor het onderhouden van de partner en de kinderen, kan dan in privé een overlijdensrisicoverzekering worden gesloten.

Na dit onderzoek maken wij een analyse van de mogelijkheden. Wij kijken daarbij naar conflicterende gegevens en helpen je om zaken te prioriteren. Resultaat van deze analyse is dat je weet aan welke algemene uitgangspunten een pensioentoezegging moet voldoen. Dat leggen wij vast in een analyserapport. Daarna zullen wij jou voorzien van een passend voorstel voor een pensioenregeling die voldoet aan deze uitgangspunten.

Pensioenvoorstel

Aan de hand van ons analyserapport werken wij voor jou een voorstel voor een passende pensioenregeling uit. Je mag daarbij het volgende verwachten:

Ondergebracht bij een verzekeraar

Om je te beschermen tegen een faillissement van de onderneming moet de pensioentoezegging buiten de onderneming worden veiliggesteld en worden ondergebracht bij een professionele verzekeraar.

Pensioenvormen bij opbouw

De opbouw van de pensioenvoorziening kan plaatsvinden in een:

 • een renteverzekering, waarbij je van tevoren al weet hoe hoog de pensioenuitkering zal zijn;
 • een kapitaalverzekering, waarbij je van tevoren al weet welk kapitaal je zult opbouwen, of;
 • een premieovereenkomst (beschikbare premie), waarbij je alleen van tevoren weet wat je inleg zal zijn.

Wij geven je hierover advies en voorzien je graag van een passend voorstel.

De pensioentoezegging

Het volgende pensioen mag worden toegezegd:

 • levenslang ouderdomspensioen;
 • tijdelijk of levenslang partnerpensioen;
 • wezenpensioen;
 • arbeidsongeschiktheidspensioen;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Gebruikelijke bepalingen

In de meeste pensioenvoorstellen kun je het volgende terugvinden:

 • welke pensioenvorm(en) is/zijn geadviseerd. Denk daarbij aan (combinaties van) een aanspraak op een uitkering (bij middelloon of eindloon), een kapitaalverzekering (met loonbelastingclausule) of een beschikbare premie.
 • welke (structurele) inkomensbestanddelen tot het pensioengevend salaris behoren;
 • welke franchise wordt gehanteerd;
 • wat de pensioendatum is;
 • welke aanspraken er zijn bij ontslag;
 • wat de regeling is bij echtscheiding;
 • of de inkoop van extra dienstjaren al dan niet mogelijk is;
 • of en in welke vorm er indexatie van toepassing is.

Pensioen uit laten keren

Heb je pensioen opgebouwd als DGA binnen een verzekerde regeling en komt deze binnenkort vrij, dan helpen wij jou met de uitkering:

Mogelijkheden bij uitkering (shoprecht)

De pensioenvorm, waarin het pensioen is opgebouwd, bepaalt de wijze waarop het pensioen mag worden uitgekeerd.

 • Heb je je pensioen opgebouwd in een renteverzekering, dan verzorgt de verzekeraar waar je het pensioen hebt opgebouwd ook de uitkeringen vanaf de pensioeningangsdatum. De hoogte van die uitkeringen stonden al vast tijdens de opbouw van het pensioen. Je hebt dan geen shoprecht.
 • Heb je je pensioen opgebouwd in een kapitaalverzekering, dan valt op de pensioeningangsdatum een van tevoren vastgesteld kapitaal vrij. Pas dan kan actuarieel worden berekend welke uitkeringen je met dat kapitaal kunt aankopen. Je hebt hier wel een shoprecht. Je kunt dus het kapitaal overdragen aan een andere verzekeraar, indien deze een beter aanbod kan doen.
 • Heb je je pensioen opgebouwd in een premieovereenkomst, dan valt op de pensioeningangsdatum een het opgebouwde kapitaal vrij. Pas dan kan actuarieel worden berekend welke uitkeringen je met dat kapitaal kunt aankopen. Ook hier heb je een shoprecht. Je kunt dus het kapitaal overdragen aan een andere verzekeraar, indien deze een beter aanbod kan doen.

Wij geven je hier graag advies over en voorzien je van een passend voorstel.

Neem gerust contact op

Wil je meer weten over alle vormen van pensioen? Bel of mail ons, wij helpen je graag.

Documenten

Lees hier meer over onze dienstverlening ten aanzien van pensioen, onder andere onze dienstenwijzer, voorwaarden en dienstverleningsdocumenten.

Kosten en nazorg

Kosten advies en bemiddeling

Voor het advies over en/of bemiddeling in een lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering maken wij van tevoren met jouw een beloningsafspraak. Voor het advies over en/of bemiddeling in een pensioenrekening op basis van beleggen worden wij door jou beloond aan de hand aan de hand van percentage over het belegd vermogen. Lees daarover hier meer over.

Wil je meer weten over onze Dienstenwijzer en de Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen, kijk dan even hier.

Kosten nazorg

Na het afsluiten van de lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering bieden wij alleen wettelijke nazorg, tenzij wij met jou nadere afspraken maken over aanvullende nazorg. De wettelijke nazorg omvat onder meer het tijdig – tijdens de looptijd van een lijfrentespaarrekening – verstrekken van informatie over wezenlijke wijzigingen in de informatie over de lijfrentespaarrekening , voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van de lijfrentespaarrekening. Heb je vragen over de lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering die niet vallen onder de wettelijke nazorg, dan maken wij hierover eerst met jou een beloningsafspraak.

Na het afsluiten van de pensioenrekening op basis van beleggen bieden naast de wettelijke nazorg ook aanvullende dienstverlening. Tenzij anders aangegeven is dit inbegrepen in onze beloning. De wettelijke nazorg omvat overigens onder meer het tijdig – tijdens de looptijd van een pensioenrekening – verstrekken van informatie over wezenlijke wijzigingen in de informatie over de pensioenrekening, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van de pensioenrekening.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen