Collectief pensioen voor je personeel

Indien een pensioen niet verplicht is gesteld, ben je, als werkgever, vrij om een pensioentoezegging te doen. Daarmee geef je aan bestaand en nieuw personeel een aanvulling op hun arbeidsvoorwaarden. De financiële impact van een pensioentoezegging is dan ook aanzienlijk. Daarnaast moet de regeling zelf aan (fiscale) spelregels voldoen. Wij helpen jou met het vormgeven van een pensioenvoorziening die voldoet aan jouw wensen en voorkeuren en past binnen de eisen die de wet daaraan stelt.

Pensioen voor je personeel

Met een pensioentoezegging aan je personeel regel je dat zij uitkeringen ontvangen waarmee zij hun huidige inkomen kunnen aanvullen of vervangen zodra zijn hun pensioenleeftijd bereiken, of als zij  komen te overlijden of arbeidsongeschikt worden.

Voor werknemers is er een breed wettelijk kader voor pensioen. Zo moet een pensioentoezegging voldoen aan de belastingwetgeving (inkomstenbelasting en loonbelasting), het algemene contractenrecht en (voor wat betreft echtscheiding) aan Wet verevening pensioenrechten van toepassing (WVPS). Daarnaast moet rekening worden gehouden met sociale wetgeving (zoals de WIA, de WW en de ZW). Tot slot biedt de Pensioenwet aan hen veel bescherming.

Zodra je een pensioenregeling gaat opzetten, moet je dus met veel zaken rekening houden. Dat maakt pensioen vaak erg complex. Gelukkig kunnen onze onafhankelijk pensioenadviseurs je daarbij helpen. Met hun jarenlange ervaring maken zij de keuzes voor jou behapbaar.

Pensioenadvies nieuwe regeling

Voordat er een pensioen kan worden toegezegd zullen we eerst bij jou en je onderneming informatie inwinnen en onderzoek doen.

Waar kijken wij altijd naar?

Denk aan onderzoek naar:

 • de eventuele verplichtstelling van een collectief bedrijfstak- of beroepspensioenfonds en de impact op een eventuele pensioentoezegging;
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve pensioenregeling van het andere personeel;
 • de doelstelling van de pensioentoezegging;
 • de doelstelling ten aanzien van vrijwillige of aanvullende dekkingen, zoals extra ouderdomspensioen, een
  partner- en wezenpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, WGA-hiaat en WIA-excedentdekking;
 • de doelstelling ten aanzien van de kosten;
 • de pensioenkennis en -ervaring van de onderneming;
 • de risicobereidheid van de werkgever;
 • de gewenste pensioenvorm(en);
 • de mate van zekerheid en voorspelbaarheid van het pensioen;
 • de financiële positie van de onderneming en;
 • de impact van de toezegging op de financiële huishouding van de onderneming.

Wat wij aanvullend doen

Naast de bespreking van het pensioenvoorstel kunnen wij ook nog het volgende met je bespreken:

 • Opzetten excedentregeling bij verplichte deelname aan een collectief bedrijfstak- of beroepspensioenfonds.
 • Opzetten van een bijspaarregeling.
 • Het opzetten van een nettopensioenregeling.
 • Juridische vastlegging van de pensioentoezegging in een pensioenovereenkomst of pensioenbrief.
 • Opnemen van een afkoopverbod ter voorkoming van faillissementsrisico.
 • Individuele en collectieve waardeoverdracht.
 • Verzorgen van kantoorpresentaties.
 • Verzorgen van individuele uitleg van de pensioenregeling.
 • Advies over afwikkeling uitdiensttreding.

Na dit onderzoek maken wij een analyse van de mogelijkheden. Wij kijken daarbij naar conflicterende gegevens en helpen je om zaken te prioriteren. Resultaat van deze analyse is dat je weet aan welke algemene uitgangspunten een pensioentoezegging moet voldoen. Dat leggen wij vast in een analyserapport. Daarna zullen wij jou voorzien van een passend voorstel voor een pensioenregeling die voldoet aan deze uitgangspunten.

Verlengen van een lopende regeling

Verlengen van een bestaande regeling

Een pensioenregeling wordt tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Deze uitvoeringsovereenkomst kent ook een einddatum. Vóór of op die datum moet de werkgever hebben besloten waar hij de regeling vervolgens zal onderbrengen.

Wij helpen jou met het maken van deze keuze. Daarbij doorlopen wij min of meer dezelfde stappen als bij het opzetten van een nieuwe pensioenregeling, waarbij wij ook zullen toezien dat de collectieve waardeoverdracht van de pensioenaanspraken naar een nieuwe regeling goed verloopt.

Pensioenregeling

Aan de hand van ons analyserapport werken wij voor jou een voorstel voor een passende pensioenregeling uit. Je mag daarbij het volgende verwachten:

Ondergebracht bij een verzekeraar of een PPI

Om je personeel te beschermen tegen een faillissement van de onderneming moet de pensioentoezegging buiten de onderneming worden veiliggesteld en worden ondergebracht bij een professionele verzekeraar of een Premiepensioeninstelling (PPI)

Pensioenvormen bij opbouw

De opbouw van de pensioenvoorziening kan plaatsvinden in een:

 • een renteverzekering, waarbij je van tevoren al weet hoe hoog de pensioenuitkering zal zijn (alleen bij een verzekerde regeling);
 • een kapitaalverzekering, waarbij je van tevoren al weet welk kapitaal je zult opbouwen (alleen bij een verzekerde regeling), of;
 • een premieovereenkomst (beschikbare premie), waarbij je alleen van tevoren weet wat je inleg zal zijn (zowel bij een bij een verzekerde regeling als een PPI).

Wij geven je hierover advies en voorzien je graag van een passend voorstel.

De pensioentoezegging

Het volgende pensioen mag worden toegezegd:

 • levenslang ouderdomspensioen;
 • tijdelijk of levenslang partnerpensioen;
 • wezenpensioen;
 • arbeidsongeschiktheidspensioen;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Gebruikelijke bepalingen

In de meeste pensioenvoorstellen kun je het volgende terugvinden:

 • welke pensioenvorm(en) is/zijn geadviseerd. Denk daarbij aan (combinaties van) een aanspraak op een uitkering (bij middelloon of eindloon), een kapitaalverzekering (met loonbelastingclausule) of een beschikbare premie.
 • welke (structurele) inkomensbestanddelen tot het pensioengevend salaris behoren;
 • welke franchise wordt gehanteerd;
 • wat de pensioendatum is;
 • welke aanspraken er zijn bij ontslag;
 • wat de regeling is bij echtscheiding;
 • of de inkoop van extra dienstjaren al dan niet mogelijk is;
 • welke beleggingsmogelijkheden een werknemer heeft: zelf beleggen, profielbeleggen of lifecycle beleggen;
 • of een variabel pensioen mogelijk is, waarmee de werknemer kan doorbeleggen in de uitkeringsfase;
 • of en in welke vorm er indexatie van toepassing is.

Pensioen uit laten keren

Zodra een werknemer met pensioen gaat, kan hij soms shoppen met de opgebouwde pensioenaanspraken om elders een uitkering aan te kopen. Soms kan hij ook vrijwillig nog de hoogte van de uitkeringen aanpassen:

Keuze van uitkering (shoprecht)

De pensioenvorm, waarin het pensioen is opgebouwd, bepaalt de wijze waarop het pensioen mag worden uitgekeerd.

 • Heeft de werknemer pensioen opgebouwd in een renteverzekering, dan verzorgt de verzekeraar waar je het pensioen hebt opgebouwd ook de uitkeringen vanaf de pensioeningangsdatum. De hoogte van die uitkeringen stonden al vast tijdens de opbouw van het pensioen. Je hebt dan geen shoprecht.
 • Heeft de werknemer pensioen opgebouwd in een kapitaalverzekering, dan valt op de pensioeningangsdatum een van tevoren vastgesteld kapitaal vrij. Pas dan kan actuarieel worden berekend welke uitkeringen je met dat kapitaal kunt aankopen. Je hebt hier wel een shoprecht. Je kunt dus het kapitaal overdragen aan een andere verzekeraar, indien deze een beter aanbod kan doen.
 • Heeft de werknemer pensioen opgebouwd in een premieovereenkomst, dan valt op de pensioeningangsdatum een het opgebouwde kapitaal vrij. Pas dan kan actuarieel worden berekend welke uitkeringen je met dat kapitaal kunt aankopen. Ook hier heb je een shoprecht. Je kunt dus het kapitaal overdragen aan een andere verzekeraar, indien deze een beter aanbod kan doen.

Wij geven je hier graag advies over en voorzien je van een passend voorstel.

Keuze van de hoogte van de uitkering

Naast het shoprecht kunnen we jouw personeel ook informeren over:

 • het keuzerecht bij een regeling met een ouderdomspensioen en een partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen, een eerder ingaand ouderdomspensioen of een hoger en eerder ingaand ouderdomspensioen;
 • het keuzerecht bij het uitruilen van ouderdomspensioen in partnerpensioen;
 • de mogelijkheid om te variëren in de hoogte van de pensioenuitkering;
 • conversie van het partnerpensioen in een ouderdsompensioen voor de gewezen partner van een werknemer;

Neem gerust contact op

Wil je meer weten over alle vormen van pensioen? Bel of mail ons, wij helpen je graag.

Documenten

Lees hier meer over onze dienstverlening ten aanzien van pensioen, onder andere onze dienstenwijzer, voorwaarden en dienstverleningsdocumenten.

Kosten en nazorg

Kosten advies en bemiddeling

Voor het advies over en/of bemiddeling in een lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering maken wij van tevoren met jouw een beloningsafspraak. Voor het advies over en/of bemiddeling in een pensioenrekening op basis van beleggen worden wij door jou beloond aan de hand aan de hand van percentage over het belegd vermogen. Lees daarover hier meer over.

Wil je meer weten over onze Dienstenwijzer en de Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen, kijk dan even hier.

Kosten nazorg

Na het afsluiten van de lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering bieden wij alleen wettelijke nazorg, tenzij wij met jou nadere afspraken maken over aanvullende nazorg. De wettelijke nazorg omvat onder meer het tijdig – tijdens de looptijd van een lijfrentespaarrekening – verstrekken van informatie over wezenlijke wijzigingen in de informatie over de lijfrentespaarrekening , voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van de lijfrentespaarrekening. Heb je vragen over de lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering die niet vallen onder de wettelijke nazorg, dan maken wij hierover eerst met jou een beloningsafspraak.

Na het afsluiten van de pensioenrekening op basis van beleggen bieden naast de wettelijke nazorg ook aanvullende dienstverlening. Tenzij anders aangegeven is dit inbegrepen in onze beloning. De wettelijke nazorg omvat overigens onder meer het tijdig – tijdens de looptijd van een pensioenrekening – verstrekken van informatie over wezenlijke wijzigingen in de informatie over de pensioenrekening, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van de pensioenrekening.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen