Noodmaatregelen voor ondernemers

(update: 26 mei 2020)

Noodmaatregelen voor (medische) ondernemers

In dit artikel geven wij u een samenvatting van de noodmaatregelen voor (medische) ondernemers. Wij behandelen de financiële ondersteuning door zorgverzekeraars, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – een compensatieregeling voor werkgevers –  en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – financiële ondersteuning voor ZZP’ers. Wij proberen de informatie in dit artikel zo actueel mogelijk te houden. Wordt uw vraag niet beantwoord in dit artikel? Neemt u dan gerust contact met ons op. Uw adviseur is gewoon bereikbaar.

Op de website van de KvK zijn heel veel praktische vragen en antwoorden te vinden voor ondernemers.

Financiële ondersteuning voor zorgaanbieders door zorgverzekeraars

Wanneer komen de zorgverzekeraars met financiële noodmaatregelen voor zorgaanbieders?

In de afgelopen periode heeft koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland aangekondigd dat zorgverzekeraars zich willen inzetten om de zorg te ondersteunen. Zorgverzekeraars zetten in op continuïteit van de zorg op korte en lange termijn. Zij komen met eigen maatregelen om zorgverleners te ondersteunen. De belangrijkste maatregel is een continuïteitsregeling die nu nader uitgewerkt wordt.

Het streven is dat alle zorgaanbieders deze continuïteitsbijdrage aan kunnen vragen vanaf begin mei. De eerste uitbetaling zal ook plaats vinden in mei. Maar de regeling start met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en loopt tot en met 30 juni 2020. Als het nodig is kan de regeling verlengd worden.

Voor een aantal sectoren, waaronder de mondzorg en de fysiotherapie, zal betaling in mei leiden tot problemen. Daarom hebben de verzekeraars een aanvullende regeling opgesteld op grond waarvan een aantal branches een voorschot krijgen op deze regeling.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen een voorschot op korte termijn?

Voor het krijgen van een voorschot wordt onderscheid gemaakt tussen zorgaanbieders met én zonder een zorgcontract in 2020. De zorgverleners met een zorgcontract kunnen vanaf 14 april een aanvraag indienen bij de verzekeraar waar ze een contract hebben om een voorschot te krijgen. De hoogte daarvan bedraagt 70% van de maandomzet die gemiddeld door zorgverzekeraars wordt vergoed. Vanaf 20 april worden deze voorschotten gefaseerd uitbetaald. Dit voorschot wordt daarna direct verrekend met alle te ontvangen declaraties.

Ook zorgaanbieders die geen zorgcontract hebben met een verzekeraar kunnen een voorschot aanvragen. Echter, er zijn nog geen exacte datums bekend wanneer de aanvraag gedaan kan worden. De hoogte bedraagt in dat geval 70% van een twaalfde deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis in de zorgverzekering en de aanvullende verzekering. Ook dan wordt het voorschot verrekend met alle nog te ontvangen declaraties.

De volgende kunnen een voorschot aanvragen: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg. Ook dit voorschot zal verrekend worden met alle te ontvangen declaraties.

Alle voorwaarden voor het krijgen van een voorschot vindt u hier:

Voorwaarden m.b.t. vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage aan gecontracteerde zorgaanbieders

Kunnen alle zorgverleners gebruik maken van de continuïteitsregeling?

Deze regeling staat open voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen die valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. Het betreft niet alleen aanbieders die een zorgcontract hebben. Ook degenen zonder kunnen in aanmerking komen.

Uitgezonderd van deze regeling zijn zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan corona‐patiënten en andere acute zorg en voor Wlz‐gefinancierde langdurige zorg. Met deze zorgaanbieders maken de zorgverzekeraars afzonderlijke afspraken.

Hoe ziet de continuïteitsregeling er uit?

De regeling loopt vanaf 1 maart tot en met 30 juni 2020, maar kan verlengd worden. Gedurende deze periode kunnen zorgverleners in aanmerking komen voor een bijdrage als tegemoetkoming voor gemiste dekking van doorlopende kosten. De verwachting van de verzekeraars is dat deze bijdrage tussen de 60% en 85% ligt van de zorgkosten die onder normale omstandigheden worden vergoed.

De hoogte van deze vergoeding zal per sector worden vastgesteld door zorgverzekeraars, mede op advies van een onafhankelijke partij. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoogte van de vaste lasten binnen elke sector en de mate waarin nog zorg verleend kan worden.

Kan ik gebruik maken van deze maatregelen als ik ook een beroep doe op een regeling van de overheid?

In overleg met het ministerie van VWS is overeengekomen dat zorgaanbieders die van deze ondersteuning gebruik gaan maken zo veel mogelijk afzien van een beroep op de algemene regelingen die het Rijk openstelt voor bedrijven en zelfstandigen. Het is wel mogelijk om gebruik te maken van deze regelingen voor het deel van de omzetdaling dat overblijft na de vergoeding vanuit de continuïteitsbijdrage.

Het is niet de bedoeling dat u de verminderde omzet dubbel gecompenseerd krijgt. Als u bij de aanvraag voor de NOW geen of onvoldoende rekening hebt gehouden met de continuïteitsbijdrage dan kan het zijn dat u een te hoge bijdrage heeft gekregen van het UWV. Als de NOW definitief vastgesteld wordt zal dit worden gecorrigeerd. In dat geval zult u het teveel ontvangen bedrag terug moeten betalen.

Welke andere voorwaarden worden gesteld aan deze continuïteitsregeling?

Aan de ondersteuning door zorgverzekeraars worden de volgende randvoorwaarden gesteld:

  • Zorgaanbieders die van de regeling gebruik maken committeren zich eraan dat zij zoveel mogelijk de reguliere zorg blijven leveren. Daarbij is er aandacht voor doelmatigheid en gepast gebruik en de aanbieders zullen alle zorg goed blijven registreren.
  • Daarnaast wordt verwacht dat zorgaanbieders in de periode van vraaguitval in hun reguliere werk, waar nodig beschikbaar zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg in deze moeilijke tijd, zowel door personele inzet als door middel van faciliteiten en hulpmiddelen.
  • Zorgaanbieders die gebruik maken van deze regeling streven zowel op de korte als op de langere termijn instandhouding van de capaciteit na (personeel en middelen).

Uitgangspunt is dat de combinatie van deze maatregelen met het inlopen van wachtlijsten na de coronacrisis voor de betrokken zorgaanbieders niet leidt tot een financieel voordeel.

Compensatie van loonkosten voor werkgevers

Wat is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Dit is een tijdelijke noodmaatregel die werkgevers kunnen aanvragen om een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen. Daarmee kunnen werkgevers alle werknemers met een vast en flexibel contract in dienst houden. Deze regeling is voortdurend in ontwikkeling en kan dus veranderen.

Waar kan ik een aanvraag indienen?

Op dit moment kunt u nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt. Vanaf 6 april kan deze regeling worden aangevraagd via het UWV. Dit loket zal tot 31 mei geopend zijn. Elke aanvraag wordt in principe gedaan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Hoelang duurt het voordat ik de tegemoetkoming krijg?

Het UWV streeft er naar om binnen 2 tot 4 weken na het doen van de aanvraag de eerste voorschotten over te kunnen maken. Dit voorschot bedraagt van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Binnen 13 weken neemt het UWV een definitieve beslissing over de daling in de omzet is geweest en stelt de hoogte van de subsidie vast.

Aan welke voorwaarden moet ik als werkgever voldoen?

De belangrijkste voorwaarde om als werkgever in aanmerking te komen voor deze regeling is een verwacht omzetverlies van tenminste 20% vanaf 1 maart 2020 zijn. Dit omzetverlies moet achteraf bevestigd worden met een accountantsverklaring. Daarnaast mag u als werkgever in de komende periode geen mensen ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen. Bovendien bent u verplicht om het volledige loon aan alle medewerkers door te betalen.

Hoe hoog is de tegemoetkoming die ik ontvang?

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. De subsidie wordt naar rato vastgesteld en bedraagt bij volledig omzetverlies 90% van de loonsom. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie naar rato worden vastgesteld. Bijvoorbeeld bij 50% omzetverlies wordt 45% van de loonsom gecompenseerd.

Om het omzetverlies te berekenen neemt u de omzet van 2019 en deelt deze door vier. Vervolgens vergelijkt u dit bedrag met de verwachte omzet van de maanden maart, april en mei bij elkaar opgeteld. Als dit leidt tot een verlies van meer dan 20%, dan kunt u een aanvraag indienen.

Voor het vaststellen van de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon, vermeerderd met 30% voor werkgeverslasten zoals premies, pensioen en vakantiebijslag. Het UWV vraagt deze gegevens zelf op bij de Belastingdienst. Daarbij wordt de maand januari 2020 als uitgangspunt gebruikt. Per individuele werknemer is het loon wel gemaximeerd op € 9.538 per maand. Al het loon van deze werknemer boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Wanneer wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld?

Pas na afloop van de periode waarover de tegemoetkoming is toegekend kan de hoogte definitief berekend worden. Na afloop heeft u 24 weken om bij he definitief vast te stellen. Bij dit verzoek moet u een accountantsverklaring overleggen.

Met deze gegevens kan het UWV controleren wat het uiteindelijke omzetverlies is geweest, de definitieve hoogte van de subsidie bepalen en de eindafrekening opstellen. Daarvoor heeft het UWV een termijn van 22 weken. Bij de afrekening kan er sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen het teveel betaalde bedrag terugvorderen.

Moet ik het loon doorbetalen van mijn oproepkracht als hij of zij niet werkt?

Vanuit de overheid wordt een dringend verzoek gedaan om het loon van medewerkers met een nulurencontract of een minmax-contract door te betalen. Daarbij is de hoogte van het loon het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Dit loon wordt vervolgens gedeeltelijk gecompenseerd vanuit het Noodfonds.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Ondersteuning voor alle ondernemers

Eenmalige tegemoetkoming (Togs)

Wat is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?

Een aantal bedrijven, zowel met als zonder personeel die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vrij te besteden.

Kom ik in aanmerking voor deze tegemoetkoming?

Het kabinet heeft een lijst opgesteld met bedrijven die zwaar zijn getroffen en die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. Op 7 april is besloten om meer beroepen en branches toegang te geven tot deze regeling, waaronder tandartspraktijken en fysiotherapeuten. Deze beroepen kunnen vanaf 22 april gebruik maken van deze regeling.

Voor ondernemers in de zorg zijn wel aanvullende voorwaarden gesteld. U komt alleen in aanmerking als u een omzetverlies van € 4.000 lijdt en € 4.000 vaste lasten heeft na aftrek van de tegemoetkoming van de zorgverzekeraars.

Kan ik als ZZP’er ook aanspraak maken op deze regeling?

De regeling staat open voor alle ondernemers die op de eerder genoemde lijst staat. Maar voor ZZP’ers is het lastiger om aan de voorwaarden te voldoen. Uw onderneming mag namelijk niet ingeschreven staan op uw privéadres. Daarnaast moet u de verwachting hebben dat u in de periode tot en met 15 juni  € 4.000,- aan vaste lasten moet betalen. Alle voorwaarden waar u aan dient te voldoen staan hier:

Waar kan ik de regeling aanvragen?

Op de website van de RVO kun je aan de hand van jouw KvK nummer controleren of je in aanmerking komt voor deze regeling:

Ondersteuning voor ZZP’ers

Wat is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen heeft de het kabinet de Tozo opgesteld. Met deze regeling wordt de bijstand tijdelijk opengesteld voor zelfstandigen omdat de voorwaarden versoepeld worden. Daarnaast kunnen zelfstandig ondernemers een lening krijgen tegen gunstige voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak te maken op deze regeling?

Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet u een onderneming hebben die ingeschreven is in de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet u voldoen aan het urencriterium, dat betekent dat je minstens 1.225 uren per jaar werkzaamheden verricht. Er is geen vermogenstoets en ook het inkomen van een partner telt niet mee.

Hoe hoog is de uitkering als ik in aanmerking kom?

De hoogte van de uitkering is beperkt. Jouw inkomen wordt voor de duur van 3 maanden aangevuld tot het sociaal minimum. De hoogte hangt af van de gezinssituatie, maar voor gehuwden is dit een bruto bedrag van € 1.653,65 en voor alleenstaanden vanaf 21 jaar € 1.219,09.

Onder welke voorwaarden kan ik een lening krijgen?

Als u in acute liquiditeitsproblemen komt kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval minder dan 8% zijn.

Waar kan ik deze regeling aanvragen?

Deze regeling kunt u aanvragen bij uw eigen gemeente. Op de website van de meeste gemeenten in Nederland is al meer informatie beschikbaar en veel gemeenten hebben al een loket ingericht waar een aanvraag gedaan kan worden.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Deel dit verhaal:
Geschreven door:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen