UBO-register

De uiteindelijk belanghebbenden van uw organisatie en het UBO-register

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Uit hoofde van de ‘Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn en daarop volgende Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’, is registratie wettelijk verplicht gesteld voor de hieronder genoemde organisaties.

Het doel van deze regelgeving is om misbruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen. Daarom gaat men in kaart brengen wie uiteindelijk aan de touwtjes trekt bij organisaties.

Wat is een UBO?

In het register worden zogenaamde ‘Ultimate Beneficial Owners’ geregistreerd. Dat zijn natuurlijke personen die een belang van 25% of meer hebben in een organisatie. Ofwel natuurlijke personen die (in)direct (mede-)eigenaar zijn van de organisatie of op een andere manier zeggenschap uitoefenen binnen de organisatie. Denk daarbij aan iemand die 25% of meer van de stemmen kan uitbrengen voor besluiten van de organisatie of iemand die een bindend stemadvies kan geven. De restcategorie zijn zogenaamde pseudo-UBO’s. Dat zijn alle hoger leidinggevenden van de organisatie, zoals statutair bestuurders, maten, vennoten. Deze personen worden dan niet ingeschreven als UBO op basis van hun belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. Worden in een maatschap besluiten gezamenlijk genomen, dan zouden alle maten als UBO kunnen worden aangemerkt. Bij het bepalen van een UBO wordt door holdingconstructies heen gekeken om te bepalen welke natuurlijke persoon daarachter schuilt.

Welke organisaties zijn tot registratie verplicht?

De volgende organisaties zijn wettelijk verplicht om hun UBO’s te registreren:

 • personenvennootschappen (zoals maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen),
 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen,
 • stichtingen,
 • verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid of met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming),
 • onderlinge waarborgmaatschappijen,
 • coöperaties,
 • rederijen,
 • SE: Europese naamloze vennootschappen,
 • SCE: Europese coöperatieve vennootschappen,
 • EESV: Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben.

Andere organisaties, zoals eenmanszaken, Verenigingen van Eigenaren en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven zijn niet tot registratie verplicht.

Even opletten voor medici

Voor veel medische beroepsbeoefenaren is het dus even opletten:

 • Opdrachtnemers (ZZP’ers) voeren doorgaans een eenmanszaak en zijn dus niet tot registratie verplicht.
 • Maten in een maatschap die een belang hebben van meer dan 25% zijn wel tot registratie verplicht.
 • Medisch specialisten met een persoonlijke holding-BV en andere DGA’s zijn dus wel tot registratie verplicht, ook omdat zij doorgaans de enige aandeelhouder zijn.

Hoe werkt registratie?

Voor registratieplichtige organisaties geldt dat deze tot 27 maart 2022 de tijd hebben om de UBO’s in hun organisatie te registreren in het UBO-register. Registratie van de UBO’s vindt plaats via de Kamer van Koophandel.

Bestaande registratieplichtige organisaties gaat de Kamer van Koophandel aanschrijven. Voor nieuwe registratieplichtige organisaties wordt de inschrijving in het UBO-register geregeld bij de inschrijving van de nieuwe onderneming in het Handelsregister of bij de oprichting van de rechtspersoon bij de notaris.

Het gaat om de volgende informatie:

 1. Voor- en achternaam UBO
 2. Geboortemaand en –jaar UBO
 3. Nationaliteit UBO
 4. Woonland UBO
 5. De aard en omvang van het belang van de UBO
 6. Adres UBO
 7. Indien dat is toegekend het burgerservicenummmer (BSN) van de UBO, en – indien dat is toegekend door de woonstaat van de UBO – een buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 8. Afschrift van documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd;
 9. Afschrift van documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang wordt aangetoond.

Wie kan het register inzien?

In verband met de privacy is niet alle informatie openbaar toegankelijk. De hiervoor onder 1 t/m 5 vermelde informatie wordt naar alle waarschijnlijkheid wel openbaar. Daarnaast zal de geregistreerde informatie uit het UBO-register toegankelijk zijn voor overheidsinstanties (zoals het Openbaar Ministerie) en voor bepaalde (meldingsplichtige) instellingen of beroepsgroepen die onder de Wwft-regelgeving vallen. Denk daarbij aan  zoals, financiële instellingen, kredietinstellingen, accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten.

Meer weten?

Wilt je meer weten over de UBO-registratie, dan kun je natuurlijk met je adviseur of één van onze juristen contact opnemen.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:

Recente artikelen

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen