coronavirus voor jouw belastingzaken

(update: 6 april 2020)

De gevolgen van het coronavirus voor uw belastingzaken

In dit artikel houden wij u op de hoogte van de gevolgen van het coronavirus voor uw belastingzaken. Wij proberen de informatie in dit artikel zo actueel mogelijk te houden. Wordt uw vraag niet beantwoord in dit artikel? Neemt u dan gerust contact met ons op. Uw adviseur is gewoon bereikbaar.

Hoe vraag ik online voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan vanwege de coronacrisis?

Met het online formulier Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden (link bestaat niet meer) vraagt u automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. U kunt dit doen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Als u dit formulier instuurt, worden voor al deze aanslagen de invordering direct stilgelegd voor een periode van 3 maanden. U hoeft daarvoor verder niets te doen.

Hoe werkt het?

U logt in met uw DigiD. Er is voor deze manier van inloggen gekozen omdat dit formulier ook is bedoeld voor zzp’ers en eenmanszaken. Met DigiD kan iedere ondernemer snel, gemakkelijk en veilig inloggen. Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD.

De DigiD waarmee wordt ingelogd, wordt niet opgeslagen. Deze wordt verder ook niet gebruikten. In het formulier vult u de gegevens in van het bedrijf, inclusief uw RSIN of BSN. Wanneer uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling wordt behandeld, wordt uitgegaan van die gegevens.

Overigens is het nog steeds zo, dat u eerst een aanslag moet hebben ontvangen, alvorens u een aanvraag voor uitstel van betaling kunt indienen. Maar de regeling is zo een stuk eenvoudiger geworden.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst

Moet na het indienen van de aangiften omzetbelasting (OB) en loonheffing (LH) direct bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd?

Nee, dat is op dat moment nog niet mogelijk. Pas na ontvangst van de naheffingsaanslag (met verzuimboete) kan een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling worden gedaan. De verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen wordt achteraf teruggedraaid. Denk ook aan het zo nodig aanpassen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Voor welke aanslagen kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd?

Tegen alle aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, en naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen (ook die betrekking hebben op oude belastingjaren) die u ontvangt en die binnen een bepaalde termijn betaald moeten worden. Er kan dus ook uitstel van betaling worden gevraagd voor aanslagen die u nu al heeft ontvangen en binnenkort moet betalen. Een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen wordt achteraf teruggedraaid. Bij voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt u ook een verzoek om vermindering doen.

Wanneer moet een melding van betalingsonmacht worden gedaan met het oog op bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurders van rechtspersonen, die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de loonbelasting, omzetbelasting, accijns, verbruiksbelastingen van dranken en tabak, milieubelasting en kansspelbelasting. Om dat te voorkomen moet de zogenoemde betalingsonmacht worden gemeld binnen twee weken nadat de verschuldigde belasting betaald of afgedragen had moeten worden. Deze melding staat los van het verzoek om uitstel van betaling. De melding betalingsonmacht zal in de regel eerder moeten gebeuren dan het verzoek om uitstel van betaling. Voor uitstel van betaling moet er namelijk eerst een aanslag zijn opgelegd.

Komt een directeur groot aandeelhouder (dga) in aanmerking voor de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

In het algemeen is de dga niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat er geen recht bestaat op een WW-uitkering e.d. Over de situatie van de dga staat helaas niets in de kamerbrief van 17 maart 2020, zodat het op dit moment onduidelijk is of er een tegemoetkoming komt voor deze groep. Dat moeten we helaas afwachten.
Wel gaat het Register Belastingadviseurs bij de Belastingdienst en het ministerie van Financiën vragen of het gebruikelijk loon mag worden verlaagd bij omzetverlies. Een soortgelijke regeling gold ook in 2009.

Moet bij het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling direct een verklaring van een derde deskundige worden bijgevoegd?

Nee, dat hoeft niet direct bij het verzoek om uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent standaard drie maanden uitstel van betaling. Na deze uitsteltermijn van drie maanden zal een verzoek tot verlenging moeten worden ingediend.

Bij dit verzoek moet wel aanvullende informatie (eventueel een verklaring van een derde deskundige) worden bijgevoegd. Welke informatie en wanneer een verklaring van een derde deskundige moet worden bijgevoegd is op dit moment nog niet bekend. Het Ministerie van Financiën gebruikt de komende periode om onderzoek te doen naar de precieze invulling van deze deskundigenverklaring.

Moet voor elke nieuw opgelegde aanslag weer een apart verzoek worden gedaan voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling?

Op een eenmalig verzoek krijgt u uitstel van huidige – al eerder opgelegde – en toekomstige aanslagen voor een periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

Kan een belastingadviseur die als gemachtigde namens de klant een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd ook zelf een verklaring van een derde deskundige opstellen?

Op dit moment is nog niet bekend wie deze verklaring kan afgeven. Belangrijk aandachtspunt hierbij is wel dat het lastig is om in de huidige situatie een verklaring ten aanzien van de continuïteit en levensvatbaarheid van een onderneming te geven. Het Ministerie van Financiën onderzoekt op dit moment de vormgeving en eisen aan deze deskundigenverklaring. Naar verwachting zal dat nog geruime tijd in beslag nemen.

Waaraan moet een verklaring van een derde deskundige voldoen?

De voorwaarden van de verklaring zijn op dit moment nog niet duidelijk. Wij houden dit voor u in de gaten.

Moet ik loonaangifte blijven doen?

Ja. De gegevens uit de loonaangifte worden namelijk gebruikt door het UWV voor de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, te compenseren en te zorgen dat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Om hier goed uitvoering aan te geven, hebben we uw hulp nodig.

Als u op tijd aangifte doet, beschikken de Belastingdienst en het UWV over zo actueel mogelijke gegevens. Daarmee kan zo snel mogelijk worden berekend waar u als werkgever en al uw werknemers die thuis komen te zitten of ziek worden recht op hebben. Daarom doen we een extra appel op u om tijdig uw aangifte te doen. Deze hoeft u als u uitstel van betaling aanvraagt nog niet te betalen.

Hoe gaat de Belastingdienst om met de invorderingsrente?

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Het is nog niet bekend of het verlaagde invorderingspercentage na 3 maanden blijft gelden.

Houdt de Belastingdienst vast aan de bestaande norm voor behoud van de zelfstandigenaftrek?

Op dit moment is geen sprake van nieuwe maatregelen en dus blijft het geldende recht bestaan. Het kabinet volgt voortdurend de ontwikkelingen rondom het coronavirus en neemt waar nodig aanvullende maatregelen.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen