Beleggen voor uw kinderen

Beleggen voor uw kinderen

Veel ouders willen graag geld opzij zetten voor hun kinderen. Met de huidige lage rente kijken ouders vaak verder dan spaaroplossingen. Beleggen voor de kinderen lijkt dan voor de hand te liggen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?

De positie van het minderjarige kind

Ouders moeten eerst even weten welke rechten en plichten kinderen hebben.

  • Minderjarige kinderen zijn voor de wet handelingsonbekwaam. Dat betekent dat ze niet zelf rechtshandelingen (lees: handelingen gericht op een rechtsgevolg, zoals het openen van een beleggersrekening) mogen verrichten. Daarvoor hebben ze vrijwel altijd toestemming van de ouders nodig.
  • Kinderen kunnen zelf vermogen opbouwen. Dat vermogen wordt voor de inkomstenbelasting tot het 18e jaar bij het vermogen van de ouders gerekend.
  • Zolang de kinderen minderjarig zijn voeren de ouders bewind over het vermogen van de kinderen. Worden de kinderen 18 jaar, dan komt het bewind in principe te vervallen omdat de kinderen zelf handelingsbekwaam worden. Vanaf dat moment kunnen zij beschikken over hun vermogen.

Beleggen voor de kinderen kan op verschillende manieren:

  • Een kinderrekening “op naam” van het kind

De rekening komt in dit geval op naam van het kind te staan en vormt civielrechtelijk een afgescheiden vermogen. De ouders geven wel hun toestemming voor het openen van de rekening. Daarbij wordt ook bij veel beleggingsondernemingen ervan uitgegaan dat het kind ook zelf beslissingen neemt over de keuze van de beleggingen, waarna de ouders hiervoor toestemming geven. Zijn het de ouders die beslissen waarin wordt belegd, dan mag dit alleen met toestemming van de kantonrechter en moet er verantwoording worden afgelegd (art. 1:350 lid 2 BW).

Tijdens de looptijd van de rekening mogen de ouders geen geld opnemen van de rekening van het kind als ze het voor andere doeleinden dan voor het kind gebruiken. Doen zij dat wel, dan zijn ze in principe schadeplichtig richting het kind. Daar staat tegenover dat schuldeisers van de ouders geen beslag kunnen leggen op de rekening van het kind. Ook blijft deze rekening buiten een verdeling van de huwelijkse gemeenschap bij echtscheiding of bij de verdeling van de erfboedel bij overlijden van de ouders.

Met een rekening op eigen naam is het kind rechthebbende op het belegd vermogen, maar kan daar tot het bereiken van het 18e jaar niet over beschikken. De ouders voeren daarover namelijk nog het bewind. Zodra het kind 18 jaar wordt, kan deze vrijelijk beschikken over het vermogen, zonder dat de ouders daar voorwaarden aan kunnen verbinden. Het kind mag het geld dan ook aanwenden voor andere doeleinden dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Het hebben van een rekening op eigen naam van het kind kent dus wel wat beperkingen. Daar tegenover staat dat er jaarlijks aan vermogensoverheveling kan worden gedaan. Storten de ouders namelijk geld op deze rekening, dan moeten die stortingen worden beschouwd als schenkingen, waardoor het geld daadwerkelijk aan het kind toekomt. Storten de ouders binnen de schenkingsvrijstelling van € 6.035 (2023) dan is deze jaarlijkse vermogensoverheveling ook nog belastingvrij.

  • Een kinderrekening “inzake” het kind

De rekening kan ook gewoon op naam van de ouders blijven staan en als toevoeging hebben: ” inzake het kind”.

De nadelen van het hebben van een rekening op naam van het kind worden dan weggenomen. De ouders beslissen zelf welke rekening geopend wordt, hoe er wordt belegd, wanneer het geld ter beschikking komt en kunnen invloed uitoefenen ten aanzien van de besteding van het geld. Ook kunnen zij tussentijds de gelden opnemen en gebruiken voor andere doeleinden. Schuldeisers van de ouders kunnen wel beslag leggen op deze rekening. Deze rekening wordt wel betrokken bij een eventuele verdeling van de huwelijkse gemeenschap bij echtscheiding. Ook wordt deze rekening betrokken bij een eventuele verdeling van de erfboedel indien de ouders komen te overlijden en zal hierover erfbelasting worden berekend.

Er vindt in dit geval tijdens de opbouw van het vermogen geen vermogensoverheveling plaats. Zodra er gelden aan het belegd vermogen worden onttrokken vindt er vermogensoverdracht plaats en moet worden bekeken of en hoe dit binnen de schenkingsvrijstellingen kan plaatsvinden. Ook kunnen de ouders de gelden aanwenden om bepaalde betalingen te doen zonder dat er de facto sprake is van vermogensoverdracht.

Voor de inkomstenbelasting blijft het belegd vermogen onderdeel van box 3 van de ouders, zolang de rekening loopt, dus ook na het bereiken van het 18e jaar van het kind.

Tot slot

Welke rekening uiteindelijk voor het kind zal worden afgesloten hangt erg af van de persoonlijke voorkeuren van de ouders. Sommige ouders hechten veel waarde aan vermogensoverheveling en het afscheiden van vermogen en accepteren dat het kind als meerderjarig te zijner tijd verstandige beslissingen neemt. Deze kiezen doorgaans voor een rekening op naam van het kind

Andere ouders willen meer invloed kunnen uitoefenen op het vermogen en de aanwending daarvan. Dezen zullen dan kiezen voor een rekening inzake het kind.

Ter afsluitingen nog een paar opmerkingen:

  • Bovenstaande uitleg heeft met name betrekking op de situatie dat ouders periodiek kleine bedragen inleggen op de rekening voor het kind. Heeft het kind bijvoorbeeld al vermogen, bijvoorbeeld een grote schadevergoeding, dan zal er gekozen dienen te worden voor een rekening op naam van het kind, waarbij de ouders voor het voeren van het bewind toestemming nodig hebben van de kantonrechter en hierover verantwoording dienen af te leggen. In de praktijk wordt dan ook vaak aan dit soort rekeningen een zogenaamd BEM-beding gekoppeld, waarin is opgenomen dat gelden uitsluitend mogen worden terugbetaald met een machtiging van de kantonrechter. Zodoende wordt het geld extra beschermd tegen bewindvoerende ouders die tussentijds het geld voor eigen doeleinden willen aanwenden.
  • Niet alle beleggingsondernemingen hebben de mogelijkheid voor een beleggersrekening voor een minderjarige.
  • Voor het aanvragen van een rekening op naam van het kind is ook identificatie van het kind een vereiste. Deze zal derhalve een eigen legitimatiebewijs nodig hebben.
  • Bij beide type rekeningen zullen de ouders waarschijnlijk het beleggersprofiel voor het kind invullen. Het is daarbij verstandig om bij het invullen rekening te houden met de doelen en belangen van het kind.
  • Beleggen voor het kind gebeurt tegenwoordig vaak via een beleggersrekening. Er zijn ook nog mogelijkheden om dit te doen via een beleggingsverzekering. Dan treedt een van de ouders op als verzekeringnemer en het kind is aangemerkt als begunstigde. Bij tussentijds overlijden wordt dan vaak de premiebetaling overgenomen (verzorgersclausule). Zodra de verzekering tot uitkering komt heeft het kind een zelfstandig recht op deze uitkering en kan deze vrijelijk over het geld beschikken. Hierbij geldt dat het opgebouwde kapitaal van een kapitaalverzekering is belast in box 3. De betaalde premies zijn niet aftrekbaar en de uitkering is niet belast. Hiermee wordt de schenkingsproblematiek grotendeels omzeild.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden om te beleggen voor uw kinderen? Bekijk dan onze beleggingsoplossingen  van OAKK of Impactbeleggen of neem contact op met mij of uw vaste adviseur.

Deel dit verhaal:
Geschreven door:
Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf

Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen