Veelgestelde vragen

Vermogensbegeleiding

Wat is Impactbeleggen of OAKK beheerd beleggen en past dit bij mij?

Als u zelf belegt bent u volledig verantwoordelijk voor het degelijk samenstellen en monitoren van uw portefeuille. Dat betekent dat u goede fundamentele kennis moet hebben van beleggen. Ook moet u uw emoties de baas zijn en de discipline hebben om niet te gaan handelen. De praktijk laat zien dat maar weinig mensen, die zelf beleggen, voldoen aan dit ideaalbeeld.

Om die reden is het fijn om een vermogensadviseur te hebben die u helpt om plannen uit te stippelen portefeuilles te bouwen en waarmee u tussentijds kunt sparren.

Bij Impactbeleggen of OAKK beheerd beleggen belegt u niet zelf.

U wordt namelijk door ons ontzorgd door zogenaamde vermogensbegeleiding. Dat houdt in dat wij u helpen met het gedisciplineerd en doelgericht opbouwen van vermogen en ons actief bezighouden met het implementeren en monitoren van uw beleggingen.

Bij Impactbeleggen houden wij ons ook nog bezig met het beleggingsbeleid en gaan wij met u een beleggingsadviesrelatie aan.

Bij OAKK beheerd beleggen is OAKK verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Dat betekent dat wij u begeleiden tot aan de zogenaamde strategische asset allocatie, dat wil zeggen dat wij u begeleiden tot en met de keuze van de beleggingscategorieën (zoals aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen) waarin u zou moeten beleggen. De exacte fondskeuze en weging wordt door de OAKK ingevuld.

Met Impactbeleggen werken wij samen met Fondsenplatform. Wie zit daarachter?

Wij werken samen met Fondsenplatform. Fondsenplatform dient als administratief platform voor beleggingsrekeningen. Zij ondersteunt financieel adviseurs op het gebied van: beleggingsbeleid, fondsselectie, marketing en compliance.

In opdracht van adviseurs voert zij de administratie van beleggingen van de cliënten van adviseur uit. Fondsenplatform is een initiatief van NNEK wat staat voor Noordnederlands Effektenkantoor. NNEK is gevestigd in Groningen bestaat sinds 1986. Drie jaar na de oprichting opende NNEK haar tweede vestiging in Amsterdam. Tot de dag van vandaag werkt NNEK met een gedreven team vanuit Groningen en Amsterdam.

Met Beheerd beleggen wordt er samengewerkt met OAKK. Wie zitten achter OAKK?

Wij werken samen met OAKK. OAKK is een vermogensbeheerder. OAKK is een initiatief van HJCO Capital Partners, wat staat voor Hopstaken Johannesma & Co.

HJCO is een toonaangevende beleggingsonderneming in Nederland voor actieve en alternatieve beleggingen. HJCO bestaat sinds 2003, is gevestigd in Rotterdam en staat onder toezicht van de AFM. OAKK bestaat zelf sinds 2017.

Moet ik per se een beleggingsdoel hebben?

Bij beleggen is het soms moeilijk om een concreet doel te formuleren en te concretiseren naar een bedrag in euro’s. Zeker als net begonnen wordt met beleggen kan het doel voorlopig nog nul worden gesteld.

Later kan dan toch een doel worden vastgesteld. Toch denken wij dat het goed is om beleggers daarbij te helpen. Door te beleggen naar een bepaald bedrag staan alle handelingen tijdens de looptijd van de belegging in het teken van het behalen van dit beleggingsdoel. Zodoende wordt de cijfermatige kant van beleggen goed gecombineerd met gewenst positief beleggersgedrag.

De adviseur kan u helpen met het formuleren en concretiseren van uw beleggingsdoelen. Bij wijzigingen van doelen wordt ook de belegging en het pad naar verwezenlijking van het gewijzigde doel weer herijkt.

Beleggersrekening

Welke typen rekeningen zijn mogelijk?

U kunt via ons rekeningen openen op eigen naam, op gezamenlijke naam met uw partner, op naam van uw bedrijf en op naam van uw minderjarige kind.

Fiscaal gezien zijn er drie typen rekeningen mogelijk:

 • de Beleggersrekening die onderdeel uitmaakt van uw box 3-vermogen;
 • de BV-beleggersrekening die onderdeel uitmaakt van uw box 2-vermogen, en;
 • de Pensioenrekening (ook wel lijfrente genoemd) die in box 1 valt.

Wat is een Beleggersrekening?

Een Beleggersrekening is een rekening waarop u uw beleggingen aanhoudt. Op deze rekening kunt u vrij beleggen. Er gelden geen bijzondere fiscale beperkingen, zoals bij een Pensioenrekening, waarbij u niet zomaar geld kunt opnemen en waarbij de inleg slechts onder voorwaarden aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Wat is een BV-rekening?

Een BV-rekening is een zakelijke beleggersrekening, waarbij de BV rekeninghouder is. Er wordt belegd met gelden van de BV.

Zolang de beleggersrekening loopt wordt het belegd vermogen niet belast. Pas bij het liquideren van de BV of bij het onttrekken van belegd vermogen aan de BV is er sprake van belastingheffing.

Wat is een Pensioenrekening?

Sinds 2017 is het ook mogelijk om (aanvullend) pensioen d.m.v. beleggen op te bouwen op een Pensioenrekening. Hierdoor hebben beleggers eindelijk een alternatief voor banken en verzekeraars.

Op een Pensioenrekening kunt u fiscaal voordelig extra pensioen opbouwen.

De voordelen zijn:

 • U betaalt geen belasting over het belegd vermogen in box 3.
 • U krijgt na uw belastingaangifte een deel van de inleg terug van de belastingdienst. Om een deel van uw inleg in aftrek te kunnen brengen dient u rekening te houden met uw fiscale ruimte.

Ook goed om te weten:

 • Binnen een pensioenrekening staat uw geld vast tot aan uw pensioen. Wilt u eerder uw geld opnemen, dan betaalt u belasting en mogelijk 20% revisierente over het opgenomen bedrag.
 • Bij pensionering heeft u een aantal mogelijkheden:
  • Uitkeren in termijnen:
   Met het belegd vermogen worden vaste uitkering aangekocht bij een bank (voor een bepaalde periode) of verzekeraar (voor een periode of tot uw overlijden). U betaalt dan wel belasting over de uitkeringen.
  • Uitkeren in termijnen en doorbeleggen:
   U blijft beleggen en het belegd vermogen wordt over een bepaalde periode in units uitgekeerd. U betaalt dan wel belasting over de uitkeringen.
  • Uitkeren ineens:
   Voor een klein belegd vermogen (€ 4.404) is het mogelijk om dit bedrag ineens te laten uitkeren.

U kunt ook het kapitaal van uw lopende aanvullend pensioen (zoals een lijfrenteverzekering of -rekening), maar ook uw stakingswinst of oudedagsreserve (voor ondernemers) doorstorten naar de Pensioenrekening. Laat u daarbij wel goed adviseren over de fiscale consequenties, met name over de ingangsdatum van uw pensioenuitkeringen en het behoud van verworven rechten.

Hoe open ik een rekening?

Allereerst hebben wij een vermogensadviesgesprek. Daarin wordt uw Beleggersprofiel vastgesteld, worden uw beleggingsdoelen geconcretiseerd en wordt een portefeuille aangedragen als passende oplossing om uw beleggingsdoel mee te realiseren.

Als u dit advies wilt opvolgen, dan openen wij voor u een rekening bij Fondsenplatform of OAKK. Op deze rekening moet u nog wel een identificatiestorting doen.

Ook moeten er nog een aantal documenten worden geaccordeerd:

 • Bij Impactbeleggen: orderformulier, beloningsformulier & cliëntenovereenkomst.
 • Bij OAKK beheerd beleggen: beleggingsvoorstel & vermogensbeheerovereenkomst.

Na succesvolle identificatie is de rekening actief en worden stortingen op deze rekening belegd volgens de samenstelling van de door u gekozen Profielportefeuille.

Kan ik meerdere rekeningen openen, bijvoorbeeld als ik verschillende doelen heb?

Dat is uiteraard mogelijk. Houd dan wel rekening met € 20 extra rekeningkosten/toezichtskosten per rekening.

Portefeuille

Hoe duurzaam zijn de portefeuilles bij Impactbeleggen?

De portefeuilles bij Impactbeleggen zijn duurzaam samengesteld.

De invloed van aandacht voor duurzaamheidsfactoren (de zogenaamde ESG-criteria: environmental, social, and governance) bij beleggingen hoeft geen rendement te kosten, terwijl aan de andere kant bedrijven, overheden en andere deelnemers aan kapitaalmarkten wel worden gemotiveerd om te voldoend aan duurzaamheidseisen.

Duurzaam beleggen kent vele gezichten en definities, waardoor het voor veel beleggers niet eenvoudig is om het kaf van het koren te scheiden. Morningstar® heeft de duurzaamheid van beleggingsfondsen onderverdeeld in vier types, die onderling van elkaar verschillen naar mate van betrokkenheid en intensiteit: ESG Aware, ESG Incorporation, ESG Outcome & ESG Impact.

Bij Impactbeleggen hebben wij ervoor gekozen om de lat hoog te leggen.  Daarmee willen wij ons ook onderscheiden van andere “duurzame beleggingsoplossingen” die vaak veel minder duurzaam dan wordt beweerd. Dat betekent dat we eisen stellen aan het duurzaam beleggingsbeleid van de fondsen, de duurzaamheidsscore en de rol van de beleggingsfondsen in de portefeuille. Concreet houdt dit in dat we de portefeuille hebben opgebouwd uit:

 • Wereldwijde aandelenfondsen:  ESG outcome & ESG Impact.
 • Themafondsen aandelen (gezondheid & water): ESG Incorporation.
 • Themafonds microkredieten (ondernemers in ontwikkelingslanden): ESG Impact.
 • Wereldwijde obligatiefondsen: ESG Aware.
 • Europese groene obligaties: ESG Impact.

Kan ik mijn bestaande beleggingsportefeuille overvoeren?

Helaas is dat niet mogelijk. Uw huidige beleggingen kunnen namelijk niet altijd beschikbaar zijn in het beleggingsplatform. Ook kennen de modelportefeuilles een unieke samenstelling van fondsen die hoogstwaarschijnlijk niet overeenstemmen met uw huidige beleggingen.Bestaande beleggingen kunnen dus niet worden overgedragen, de verkoopopbrengst van uw bestaande beleggingen echter wel.Zijn deze beleggingen aan te merken als lijfrentekapitaal? U voorziet dan uw huidige aanbieder van een verzoek om de waarde van de bestaande beleggingen over te dragen aan Fondsenplatform. Dit verzoek dient te worden gedaan aan de hand van het zogenaamde Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Afhankelijk van de aanbieder, zal deze al dan niet nog een aanvullend, ondertekend beëindigingsverzoek willen zien. Vervolgens zullen uw bestaande beleggingen worden verkocht en zal het verkoopbedrag (in euro’s) rechtstreeks worden overgemaakt van de huidige aanbieder naar de lijfrenterekening bij Fondsenplatform of OAKK. Het is verstandig om de PSK goed te volgen, zodat er geen geld naar uw betaalrekening wordt overgemaakt. Dan zou er namelijk moeten worden afgerekend met de fiscus. Van belang is derhalve dat u uw adviseur inschakelt, zodat deze ervoor kan zorgen dat de waarde van het bestaande lijfrenteproduct één-op-één wordt overgedragen naar uw persoonlijke lijfrenterekening bij Fondsenplatform of OAKK.

Kan ik een portefeuille op maat laten maken?

Ja, het is mogelijk dat er ook een portefeuille op maat wordt samengesteld binnen het beleggingsuniversum van Fondsenplatform. Wij kunnen dat faciliteren, maar stellen wel als voorwaarden dat het belegd vermogen minimaal € 100.000 dient te zijn. Voor het samenstellen van deze adviesportefeuille brengen wij onze adviesuren separaat in rekening.

Wilt u in de alternatieve beleggingsfondsen van OAKK beleggen voor een substantieel deel, dan kunnen wij in contact brengen met HJCO, het moederbedrijf van OAKK.

Beleggingsbeleid

Wat is een beleggingsbeleid en hoe ziet dat eruit?

Bij Impactbeleggen hanteren wij ons eigen beleggingsbeleid. Bij Beheerd beleggen doet OAKK dat.

Ons beleggingsbeleid vertelt u welke overtuigingen wij hebben ten aanzien van beleggen en welke keuzes wij maken in ons beleggingsproces. Op basis van ons beleggingsbeleid selecteren wij beleggingsfondsen en stellen wij portefeuilles samen.

Het is een planmatige aanpak en begint bij onze investment beliefs (overtuigingen ten aanzien van beleggen), waarna wij een beleggingsstrategie formuleren, die wij nader uitwerken in de inrichting van portefeuilles (op strategisch, tactisch en operationeel niveau). Dit beleid en deze stappen worden ieder jaar weer geëvalueerd, waardoor beleggers er zeker van kunnen zijn dat de modelportefeuilles ieder jaar weer passen binnen het door ons gestelde risicoprofiel.

Hoe worden mijn beleggingen in de gaten gehouden?

Ieder jaar kijken wij samen met u naar de portefeuille. Wij kijken dan naar de rendementsontwikkeling, eventuele bijstelling van uw doelstellingen of verhoging/verlaging van de inleg.

Ook kijken wij graag weer naar uw Beleggersprofiel. Is deze gewijzigd dan past een andere portefeuille misschien beter bij u.

Tot slot vragen wij u bij Impactbeleggen om ieder jaar uw portefeuille te herbalanceren naar de oorspronkelijke fondsverdeling. Daarmee worden duurder geworden beleggingen verkocht en met de opbrengst goedkoper geworden beleggingen aangekocht. Na herbalanceren is de portefeuille weer in lijn met uw risicoprofiel.

Ook kunt u tussentijds voor vragen bij uw adviseur terecht. Voor ons is het belangrijk dat beleggen voor u een goede ervaring is. Dat betekent dat u voor vragen bij uw adviseur terecht kunt. De adviseur is door zijn kennis en ervaring vaak een goed klankbord. Om u goed te kunnen (blijven) adviseren hebben wij ook een inkijkfunctie op uw beleggersrekening.

Kan ik niet beter indextrackers kopen?

Wij zijn van mening dat indexbeleggen goed past bij beleggers die kostenefficiënt en voorspelbaar willen beleggen.

Wij zijn ook van mening dat er een betere manier is om te beleggen. Deze manier houdt rekening met 50 jaar aan evidence-based academische inzichten met betrekking tot efficiënte indexconstructie.

Bij indexbeleggen wordt er doorgaans belegd in een specifieke marktindex (zoals aandelen grote bedrijven in ontwikkelde landen). Door gebruik te maken van deze index wordt de markt als zodanig afgebakend en blijven eventuele rendementen van andere markten buiten schot. Wij denken dat het beter is om een bredere marktdefinitie als uitgangspunt te nemen. Binnen deze markt kunnen wij dan extra blootstelling creëren aan verschillende factoren die – volgens de financiële wetenschap – bijdragen in een hoger verwacht rendement. Wij wijken dan bewust af van de gangbare marktindices.

Zowel bij Impactbeleggen als bij OAKK beheerd beleggen wordt er gebruik gemaakt van factorbeleggen en wordt er dus net iets anders belegd dan de index. De factoren van een hoger verwacht rendement, waaraan extra blootstelling wordt gelegd zijn bijvoorbeeld:

 • de waardefactor (relatief laaggeprijsde aandelen presteren beter dan relatief hooggeprijsde aandelen);
 • de omvangfactor (aandelen van kleinere bedrijven presteren beter dan aandelen van grotere bedrijven)
 • de winstgevendheidfactor (aandelen van bedrijven met een hogere winstgevendheid presteren beter dan die met een lagere winstgevendheid);
 • de kwaliteitsfactor (aandelen van financieel gezonde bedrijven presteren beter dan die van bedrijven die minder financieel gezond zijn);
 • de momentumfactor (aandelen of markten met een krachtig prijsmomentum doen het beter dan aandelen of markten die niet in een positieve trend zitten)
 • de looptijdfactor (obligaties met een langere looptijd zijn gevoeliger voor onverwachte renteschommelingen dan obligaties met een kortere looptijd en zijn derhalve risicovoller. O
 • de kredietfactor (obligaties van lagere kredietkwaliteit lopen een groter risico op wanbetaling dan obligaties van hogere kredietkwaliteit).

Zodoende zijn we niet alleen afhankelijk van één factor (lees: de marktfactor bij indexbeleggen), maar kunnen we inspelen op een hoger verwacht rendement dat samenhangt bij beleggen in andere factoren.

Naast de integratie van factorbeleggen zijn er ook andere overwegingen om af te wijken van marktindices:

 • Met indexbeleggen kan namelijk niet altijd voldoende ESG impact worden gecreëerd, omdat er (bijvoorbeeld) geen index is of omdat de index niet geconcentreerd genoeg is.
 • Daarnaast is risicobeheersing van groot belang. Zo wordt er bij de samenstelling van de portefeuilles er rekening mee gehouden dat deze bestaan uit beleggingen die laag – of soms zelfs negatief correleren met traditionele beleggingen zoals aandelen en obligaties. Met name in neerwaartse markten zijn deze zogenaamde alternatieve beleggingen een goede ‘demper’ op grote koersvallen. Deze portefeuilles halen dan doorgaans een vergelijkbaar rendement, maar met kleinere koersbewegingen tijdens de rit. De alternatieve beleggingen (zoals de microkredieten bij Impactbeleggen en de trendvolgende fondsen bij OAKK beheerd beleggen) zijn doorgaans actief beheerde fondsen en lastig te vervatten in een index.

Overvoer en transacties

Kan ik mijn bestaande beleggingen overvoeren?

Ja, dat is mogelijk, mits u in dezelfde fondsen belegt als bij Fondsenplatform of OAKK.

Normaal gesproken worden niet de beleggingen zelf overgevoerd, maar vrijgekomen lijfrentekapitaal (aanvullend pensioen). Dat kan dan fiscaal geruisloos worden overgevoerd naar Fondsenplatform of OAKK, waar het kan worden belegd op uw Pensioenrekening.

Kan ik mijn beleggingen op ieder moment (ver)kopen?

Ja, dat is mogelijk. Houd hierbij er wel rekening mee dat zowel Fondsenplatform & OAKK als de aanbieders van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd een eigen orderuitvoeringsbeleid hebben.

Dat betekent dat orders op een dag vóór een bepaald tijdstip direct worden uitgevoerd en orders na dit tijdstip op een later moment.

In algemene zin zijn de beleggingen binnen een paar werkdagen aangekocht of verkocht.

Bij OAKK zijn er een paar alternatieve fondsen die slechts één keer in de week/2weken/maand kunnen worden verhandeld.

Kan mijn vermogensadviseur zo maar mijn beleggingen aan- of verkopen?

Nee, dat kan niet. De beleggersrekening is namelijk van uzelf en de vermogensadviseur mag hier niet zomaar aan zitten. Indien de adviesrelatie verbroken wordt, is het wel mogelijk dat Fondsenplatform of OAKK overgaat tot het opheffen van uw rekening en verkoop van de beleggingen, tenzij er binnen het adviseurscomplex van Fondsenplatform of OAKK met een andere adviseur een adviesrelatie wordt aangegaan en de beleggingen aldaar worden voortgezet.

Kan ik zelf mijn beleggingen aanpassen?

Helaas is het rechtstreeks aanpassen van uw beleggingen niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel kiezen om te beleggen in een andere modelportefeuille, als u daarmee uw doelen ook kunt realiseren

Geldt er een minimale (periodieke) inleg?

Kiest u voor Impactbeleggen, dan geldt er geen minimum inleg. Wel is het zo dat bepaalde vaste kosten relatief zwaar zullen drukken op de waarde van uw beleggingen als u met een klein vermogen belegt. Uw adviseur kan dat voor u berekenen.

Kiest u voor OAKK beheerd beleggen, dan geldt er een minimaal eerste inleg van € 1.000.

Overig

Wat gebeurt er bij faillissement?

Als wij failliet gaan, gebeurt er in principe niets met u beleggingsportefeuille. Wel zal door het faillissement er geen sprake meer zijn van een advies- c.q. vermogensbegeleidingsrelatie, waardoor u over zou moeten stappen naar een andere adviseur en uw portefeuille zou moeten verkopen. Er is derhalve geen wezenlijk risico.

U belegt bij ons via Fondsenplatform of OAKK. Fondsenplatform & OAKK bewaren zelf geen beleggingen. De beleggingen worden bewaard door een zogenaamde bewaarstichting. Voor de bewaring van beleggingen hebben Fondsenplatform & OAKK met deze stichting maatregelen getroffen ter bescherming van de rechten van beleggers. Beschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat beleggingen van beleggers in een eventueel faillissement van Fondsenplatform of OAKK tot de faillissementsboedel worden gerekend. De stichting heeft uitsluitend de bewaring van beleggingen en gelden ten doel. De stichting bewaart de beleggingen en gelden van beleggers op eigen naam, maar voor rekening en risico van beleggers, op één of meer omnibusrekeningen bij één of meer Nederlandse banken of door directe inschrijving in de registers van fondsen. De stichting is een rechtspersoon die krachtens haar statuten geen commercieel risico mag aangaan in haar bedrijfsuitoefening en zich bezig houdt met het houden van beleggingen en gelden ten behoeve van beleggers. Hierdoor wordt het risico op een faillissement van de Stichting geminimaliseerd.

Fondsenplatform en OAKK is hoofdelijk aansprakelijk jegens beleggers voor alle verplichtingen van de stichting overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de garantie die Fondsenplatform heeft afgegeven. De aan de stichting toebedeelde taken worden verricht door Fondsenplatform of OAKK.

Fondsenplatform & OAKK vallen onder het Beleggerscompensatiestelsel. Op grond van deze regeling kunnen beleggers, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden, recht hebben op een maximaal bedrag van € 20.000 per persoon indien Fondsenplatform of OAKK onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake financiële instrumenten waar Beleggers recht op hebben. Een dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van Fondsenplatform of OAKK. Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor compensatie van verliezen voortvloeiend uit beleggingen. Vorderingen op de Stichting vallen niet onder enig garantiestelsel.

Wat is een Beleggersprofiel en is het hetzelfde als een risicoprofiel?

Een Beleggersprofiel is eigenlijk een momentopname van de kennis en ervaring, doelstellingen, risicobereidheid, risicoperceptie en risicotolerantie van een belegger. Dit resulteert vervolgens in een profiel: sparen, zeer defensief, defensief, neutraal, offensief en zeer offensief.Bij Beleggen met Advies hebben wij Profielportefeuilles ontwikkelt met risicoprofiel en die aansluiten bij de Beleggersprofielen zeer defensief, defensief, neutraal en offensief. Het risicoprofiel van een Profielportefeuille is vastgesteld op basis van de historische standaarddeviatie van de beleggingen.Standaarddeviatie zegt niet alles over het risico van beleggen. In onze optiek is het belangrijkste risico de kans dat u uw beleggingsdoelstellingen niet haalt. In ons planningsgesprek en het daarop volgende beleggingsadvies staan wij dan ook uitgebreid stil bij het formuleren van concrete beleggingsdoelstellingen en de statistische kans op het behalen van deze doelstellingen aan de hand van verwachte rendementen en volatiliteitsverwachtingen van onze portefeuilles.Ook monitoren wij jaarlijks het rendement binnen de door u gekozen portefeuille in relatie tot uw beleggingsdoel. U kunt uw beleggingsdoelstellingen door verschillende oorzaken niet halen.Bij Beleggen met Advies kijken wij in ons beleggingsbeleid wij naar diverse risicokenmerken die gepaard gaan met beleggen en beoordelen wij op welke wijze wij omgaan met deze risico’s (lees: onze risicostrategie):accepteren;vermijden;beheersen.Door de risicogebieden en de risicostrategie te benoemen menen wij dat wij beter in staat zijn om de risico’s voor onze beleggers in te schatten.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
10 gratis starterstips voor jouw start als medisch ondernemer
10 gratis starterstips pdf
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen