Impactbeleggen

Met Impactbeleggen beleg je in aandelen, obligaties en microkredieten van bedrijven, overheden en andere instellingen die goed scoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur én een positieve bijdrage leveren aan de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.
Onze portefeuille is door ons nauwgezet samengesteld op basis van ons eigen beleggingsbeleid. Kern van dit beleid is dat beleggen – naast een financieel – ook een maatschappelijk verantwoord rendement dient op te leveren. De beleggingsfondsen zijn dan ook geselecteerd op basis van onze strenge duurzame criteria, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement of gepaard gaat met extra risico.

Als je kiest voor Impactbeleggen, dan regelen wij dat je beleggersrekening geopend wordt bij Fondsenplatform, waar je 24/7 online toegang hebt tot je beleggingen. Ook monitoren wij je portefeuille en is er een periodiek contactmoment om de voortgang te bespreken.

Uitgelicht: Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Bewust duurzaam

NN (L) Green Bond

We beleggen in fondsen die bewust duurzaam zijn en dit hebben geïntegreerd in hun beleggingsstrategie, zonder concessies te doen aan een goede beleggingservaring.

Steun duurzame ontwikkeling

We beleggen in bedrijven, overheden en instellingen die een positieve bijdrage leveren aan het bereiken van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Leg duurzame accenten

We beleggen extra in fondsen, waarmee we aandacht geven aan de duurzame thema’s: gezondheid, schoon water en ondernemers in ontwikkelingslanden.

Eén portefeuille in drie smaken

Op basis van ons eigen beleggingsbeleid hebben we één modelportefeuille gemaakt in drie smaken, afhankelijk van het risico dat je kunt en wilt lopen: defensief (weinig risico), neutraal (gemiddeld risico) of offensief (veel risico).

We adviseren je altijd om te beleggen in de portefeuille die het beste bij je past. Wil je snel weten welke portefeuille bij jou past? Vul dan onze Beleggersprofielpeiler in.

Portefeuille

Aandelen ontwikkelde landen 10% Duurzaam
Aandelen wereldwijd 16% Impact
Aandelen gezondheidssector 4% Thema
Aandelen watersector 5% Thema
Obligaties kortlopend wereldwijd 35% Duurzaam
Green bonds Europa 15% Impact
Microkredieten 15% Impact

Fondsen

Hieronder zie je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan in de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

16% ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds

35% Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation

4% Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y-Acc-EUR

5% iShares Global Water ETF USD Dist

15% NN (L) Green Bond – N Cap EUR

10% Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR

15% Triodos Fair Share Fund Inc

Rendementen *

2017 2,86%
2018 -2,30%
2019 11,32%
2020 2,29%
2021 (t/m september) 5,67%
Gemiddeld sinds 2017 4,08%
Totaal sinds 2017 20,92%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

2017
2017 2,86% 2018
2018 0,25% -2,30% 2019
2019 3,81% 4,28% 11,32% 2020
2020 3,43% 3,61% 6,71% 2,29%

Risico *

Deze portefeuille heeft weinig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2017
Volatiliteit 5,40%
Grootste maandelijkse daling -6,62% (03/2020)
Aantal positieve maanden 36 van 57

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als je belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn (indien van toepassing) incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijg je een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Transactiekosten
(over transactiebedrag)
0,25%
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,45% p.j. ¹
Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
0,71% p.j. ²

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Duurzaamheid*

SFDR-classificatie Duurzaamheids-beleid Duurzaamheids-type Duurzaamheids-score Duurzaamheids-rapportage
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds Donkergroen ESG Impact Actuele score
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Grijs ESG Aware Actuele score
Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y-Acc-EURF Lichtgroen ESG Aware Actuele score
iShares Global Water ETF USD Dist Lichtgroen ESG Aware Actuele score
NN (L) Green Bond – N Cap EUR Donkergroen ESG Impact Actuele score
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR Lichtgroen ESG Incorporation Actuele score
Triodos Fair Share Fund Inc Donkergroen ESG Impact Actuele score

___* Disclaimer

Uitgangspunten risico en rendement

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Koersen in andere valuta zijn omgerekend naar euro’s. Er is rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2375% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

Duurzaamheid

Het is lastig om te bepalen of een belegging duurzaam is of niet. Om de duurzaamheid van een beleggingsportefeuille te beoordelen kun je eigenlijk niet alleen afgaan op een duurzaamheidslabel of een duurzaamheidsscore. Je zult op vanuit meerdere invalshoeken naar de individuele fondsen binnen de portefeuille dienen te kijken. De portefeuille is namelijk meer dan de som der delen.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over duurzaamheid kijken wij vanuit vijf invalshoeken naar een fonds:

 1. Ons startpunt is de Europese regelgeving, zoals opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) en Taxonomy Regulation (RTS).
  Op basis van deze regels geven fondsbeheerder zelf aan in welke categorie hun fonds dient te worden ingedeeld:

  • Artikel 6 producten (grijs): het fonds richt zich op financieel rendement niet expliciet op duurzaamheid
  • Artikel 8 producten (lichtgroen): het fonds is gericht op financieel rendement, maar promoot duurzaamheidskenmerken
  • Artikel 9 producten (donkergroen): het fonds is in eerste instantie gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen (zoals tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, bescherming van water en maritieme hulpbronnen, transitie naar een circulaire economie, afvalpreventie & bescherming of herstel van biodiversiteit en ecosystemen) en daarna op financieel rendement.
 2. We kijken of een fonds een eigen duurzaamheidsbeleid heeft of niet.
 3. Ook kijken we hoe een fonds kan worden getypeerd naar mate van betrokkenheid en intensiteit ten aanzien van duurzaamheid volgens Morningstar®: ESG Aware, ESG Incorporation, ESG Outcome & ESG Impact;
 4. Tevens kijken we hoe het fonds nu scoort op het gebied van duurzaamheid aan de hand van de Morningstar Sustainability Rating® en de Morningstar Carbon Metrics®. Dat geeft een goed beeld hoe een fonds qua duurzaamheid er nu voorstaat. Daarbij komt het overigens geregeld voor dat een fonds met een duurzaamheidsbeleid relatief laag scoort ten opzichte van een fonds zonder duurzaamheidsbeleid;
 5. Tot slot kijken we of het fonds ook verantwoording aflegt en  rapporteert over duurzaamheid. In zogenaamde Stewardship reports legt de fondsbeheerder al sinds jaar en dag voor al haar fondsen verantwoording af over zijn stemgedrag en gesprekken met het management (engagement). Daarnaast wordt in duurzaamheidsrapportages verantwoording afgelegd en gerapporteerd over de stand van zaken van meetbare duurzaamheidsdoelen.

In de praktijk zien wij dat beheerders van de  fondsen op verschillende manieren invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid:

 • Negatieve screening: het uitsluiten van bepaalde beleggingen, zoals beleggingen in wapenproducenten, kinderarbeid etc.
 • Best in Class: alleen beleggen in aandelen/obligaties die het beste scoren op basis van duurzaamheid.
 • Norm based screening: het beoordelen van hun beleggingen aan de hand van duurzaamheidsnormen
 • ESG integration: het systematisch betrekken van ecologische, sociale en governance kenmerken bij beleggingsbeslissingen
 • Sustainability themed investing: beleggen op basis van een bepaald duurzaamheidsthema, bijvoorbeeld verminderding van CO2-uitstoot.
 • Engagement and voting: het gesprek aangaan met bedrijven over duurzaamheidsthema’s en het stemmen over dergelijke thema’s op aandeelhoudersvergaderingen
 • Impact investing: beleggen in organisaties die een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelen.

Vaak is het een combinatie van methoden. De keuze van de methode is afhankelijk of duurzaamheid prevaleert boven financieel rendement of niet. Zo ja, dan is het heel lastig om marktbreed te beleggen, maar maakt de kleinere opportunity set het wel eenvoudiger om te sturen en vinger aan de pols te houden. Zo nee, dan kunnen wel meer marktkansen worden benut, maar zullen andere methoden dienen te worden ingezet om duurzaamheidsdoelen te behalen.

Let op

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Portefeuille

Aandelen ontwikkelde landen 17% Duurzaam
Aandelen wereldwijd 26% Impact
Aandelen gezondheidssector 5% Thema
Aandelen watersector 7% Thema
Obligaties kortlopend wereldwijd 17,5% Duurzaam
Green bonds Europa 17,5% Impact
Microkredieten 10% Impact

Fondsen

Hieronder zie je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan in de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

26% ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds

17,5% Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation

5% Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y-Acc-EUR

7% iShares Global Water ETF USD Dist

17,5% NN (L) Green Bond – N Cap EUR

17% Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR

10% Triodos Fair Share Fund Inc

Rendementen *

2017 4,90%
2018 -3,52%
2019 16,86%
2020 4,61%
2021 (t/m september) 8,91%
Gemiddeld sinds 2017 6,48%
Totaal sinds 2017 34,76%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

2017
2017 4,90% 2018
2018 0,60% -3,52% 2019
2019 5,76% 6,18% 16,86% 2020
2020 5,47% 5,66% 10,57% 4,61%

Risico *

Deze portefeuille heeft weinig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2017
Volatiliteit 7,87%
Grootste maandelijkse daling -8,99% (03/2020)
Aantal positieve maanden 37 van 57

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn (indien van toepassing) incl. BTW..

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Transactiekosten
(over transactiebedrag)
0,25%
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,45% p.j. ¹
Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
0,68% p.j. ²

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Duurzaamheid*

SFDR-classificatie Duurzaamheids-beleid Duurzaamheids-type Duurzaamheids-score Duurzaamheids-rapportage
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds Donkergroen ESG Impact Actuele score
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Grijs ESG Aware Actuele score
Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y-Acc-EURF Lichtgroen ESG Aware Actuele score
iShares Global Water ETF USD Dist Lichtgroen ESG Aware Actuele score
NN (L) Green Bond – N Cap EUR Donkergroen ESG Impact Actuele score
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR Lichtgroen ESG Incorporation Actuele score
Triodos Fair Share Fund Inc Donkergroen ESG Impact Actuele score

___ * Disclaimer

Uitgangspunten risico en rendement

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Koersen in andere valuta zijn omgerekend naar euro’s. Er is rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2375% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

Duurzaamheid

Het is lastig om te bepalen of een belegging duurzaam is of niet. Om de duurzaamheid van een beleggingsportefeuille te beoordelen kun je eigenlijk niet alleen afgaan op een duurzaamheidslabel of een duurzaamheidsscore. Je zult op vanuit meerdere invalshoeken naar de individuele fondsen binnen de portefeuille dienen te kijken. De portefeuille is namelijk meer dan de som der delen.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over duurzaamheid kijken wij vanuit vijf invalshoeken naar een fonds:

 1. Ons startpunt is de Europese regelgeving, zoals opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) en Taxonomy Regulation (RTS).
  Op basis van deze regels geven fondsbeheerder zelf aan in welke categorie hun fonds dient te worden ingedeeld:

  • Artikel 6 producten (grijs): het fonds richt zich op financieel rendement niet expliciet op duurzaamheid
  • Artikel 8 producten (lichtgroen): het fonds is gericht op financieel rendement, maar promoot duurzaamheidskenmerken
  • Artikel 9 producten (donkergroen): het fonds is in eerste instantie gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen (zoals tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, bescherming van water en maritieme hulpbronnen, transitie naar een circulaire economie, afvalpreventie & bescherming of herstel van biodiversiteit en ecosystemen) en daarna op financieel rendement.
 2. We kijken of een fonds een eigen duurzaamheidsbeleid heeft of niet.
 3. Ook kijken we hoe een fonds kan worden getypeerd naar mate van betrokkenheid en intensiteit ten aanzien van duurzaamheid volgens Morningstar®: ESG Aware, ESG Incorporation, ESG Outcome & ESG Impact;
 4. Tevens kijken we hoe het fonds nu scoort op het gebied van duurzaamheid aan de hand van de Morningstar Sustainability Rating® en de Morningstar Carbon Metrics®. Dat geeft een goed beeld hoe een fonds qua duurzaamheid er nu voorstaat. Daarbij komt het overigens geregeld voor dat een fonds met een duurzaamheidsbeleid relatief laag scoort ten opzichte van een fonds zonder duurzaamheidsbeleid;
 5. Tot slot kijken we of het fonds ook verantwoording aflegt en  rapporteert over duurzaamheid. In zogenaamde Stewardship reports legt de fondsbeheerder al sinds jaar en dag voor al haar fondsen verantwoording af over zijn stemgedrag en gesprekken met het management (engagement). Daarnaast wordt in duurzaamheidsrapportages verantwoording afgelegd en gerapporteerd over de stand van zaken van meetbare duurzaamheidsdoelen.

In de praktijk zien wij dat beheerders van de  fondsen op verschillende manieren invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid:

 • Negatieve screening: het uitsluiten van bepaalde beleggingen, zoals beleggingen in wapenproducenten, kinderarbeid etc.
 • Best in Class: alleen beleggen in aandelen/obligaties die het beste scoren op basis van duurzaamheid.
 • Norm based screening: het beoordelen van hun beleggingen aan de hand van duurzaamheidsnormen
 • ESG integration: het systematisch betrekken van ecologische, sociale en governance kenmerken bij beleggingsbeslissingen
 • Sustainability themed investing: beleggen op basis van een bepaald duurzaamheidsthema, bijvoorbeeld verminderding van CO2-uitstoot.
 • Engagement and voting: het gesprek aangaan met bedrijven over duurzaamheidsthema’s en het stemmen over dergelijke thema’s op aandeelhoudersvergaderingen
 • Impact investing: beleggen in organisaties die een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelen.

Vaak is het een combinatie van methoden. De keuze van de methode is afhankelijk of duurzaamheid prevaleert boven financieel rendement of niet. Zo ja, dan is het heel lastig om marktbreed te beleggen, maar maakt de kleinere opportunity set het wel eenvoudiger om te sturen en vinger aan de pols te houden. Zo nee, dan kunnen wel meer marktkansen worden benut, maar zullen andere methoden dienen te worden ingezet om duurzaamheidsdoelen te behalen.

Let op

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Portefeuille

Aandelen ontwikkelde landen 24% Duurzaam
Aandelen wereldwijd 37% Impact
Aandelen gezondheidssector 6% Thema
Aandelen watersector 8% Thema
Green bonds Europa 20% Impact
Microkredieten 5% Impact

Fondsen

Hieronder zie je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan in de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

37% ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds

6% Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y-Acc-EUR

8% iShares Global Water ETF USD Dist

20% NN (L) Green Bond – N Cap EUR

24% Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR

5% Triodos Fair Share Fund Inc

Rendementen *

2017 6,95%
2018 -4,74%
2019 22,32%
2020 7,06%
2021 (t/m september) 12,01%
Gemiddeld sinds 2017 8,83%
Totaal sinds 2017 49,44%

Rendementsmatrix *

Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.

2017
2017 6,95% 2018
2018 0,94% -4,74% 2019
2019 7,61% 7,95% 22,32% 2020
2020 7,47% 7,65% 14,43% 7,06%

Risico *

Deze portefeuille heeft weinig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:

Sinds 2017
Volatiliteit 10,38%
Grootste maandelijkse daling -11,43% (03/2020)
Aantal positieve maanden 37 van 57

Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.

Kosten

Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn (indien van toepassing) incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

Rekeningkosten
(per rekening)
€ 20 p.j. ¹
Transactiekosten
(over transactiebedrag)
0,25%
Platformkosten
(over belegd vermogen)
0,45% p.j. ¹
Advieskosten
(over belegd vermogen)
0,50% p.j. ¹
Lopende fondskosten
(over belegd vermogen)
0,64% p.j. ²

¹ Per kwartaal in rekening gebracht

² Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.

Duurzaamheid*

SFDR-classificatie Duurzaamheids-beleid Duurzaamheids-type Duurzaamheids-score Duurzaamheids-rapportage
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds Donkergroen ESG Impact Actuele score
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Accumulation Grijs ESG Aware Actuele score
Fidelity Funds – Global Health Care Fund Y-Acc-EURF Lichtgroen ESG Aware Actuele score
iShares Global Water ETF USD Dist Lichtgroen ESG Aware Actuele score
NN (L) Green Bond – N Cap EUR Donkergroen ESG Impact Actuele score
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities F EUR Lichtgroen ESG Incorporation Actuele score
Triodos Fair Share Fund Inc Donkergroen ESG Impact Actuele score

___ * Disclaimer

Uitgangspunten risico en rendement

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand.

In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Koersen in andere valuta zijn omgerekend naar euro’s. Er is rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2375% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.

Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.

Duurzaamheid

Het is lastig om te bepalen of een belegging duurzaam is of niet. Om de duurzaamheid van een beleggingsportefeuille te beoordelen kun je eigenlijk niet alleen afgaan op een duurzaamheidslabel of een duurzaamheidsscore. Je zult op vanuit meerdere invalshoeken naar de individuele fondsen binnen de portefeuille dienen te kijken. De portefeuille is namelijk meer dan de som der delen.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over duurzaamheid kijken wij vanuit vijf invalshoeken naar een fonds:

 1. Ons startpunt is de Europese regelgeving, zoals opgenomen in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) en Taxonomy Regulation (RTS).
  Op basis van deze regels geven fondsbeheerder zelf aan in welke categorie hun fonds dient te worden ingedeeld:

  • Artikel 6 producten (grijs): het fonds richt zich op financieel rendement niet expliciet op duurzaamheid
  • Artikel 8 producten (lichtgroen): het fonds is gericht op financieel rendement, maar promoot duurzaamheidskenmerken
  • Artikel 9 producten (donkergroen): het fonds is in eerste instantie gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen (zoals tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, bescherming van water en maritieme hulpbronnen, transitie naar een circulaire economie, afvalpreventie & bescherming of herstel van biodiversiteit en ecosystemen) en daarna op financieel rendement.
 2. We kijken of een fonds een eigen duurzaamheidsbeleid heeft of niet.
 3. Ook kijken we hoe een fonds kan worden getypeerd naar mate van betrokkenheid en intensiteit ten aanzien van duurzaamheid volgens Morningstar®: ESG Aware, ESG Incorporation, ESG Outcome & ESG Impact;
 4. Tevens kijken we hoe het fonds nu scoort op het gebied van duurzaamheid aan de hand van de Morningstar Sustainability Rating® en de Morningstar Carbon Metrics®. Dat geeft een goed beeld hoe een fonds qua duurzaamheid er nu voorstaat. Daarbij komt het overigens geregeld voor dat een fonds met een duurzaamheidsbeleid relatief laag scoort ten opzichte van een fonds zonder duurzaamheidsbeleid;
 5. Tot slot kijken we of het fonds ook verantwoording aflegt en  rapporteert over duurzaamheid. In zogenaamde Stewardship reports legt de fondsbeheerder al sinds jaar en dag voor al haar fondsen verantwoording af over zijn stemgedrag en gesprekken met het management (engagement). Daarnaast wordt in duurzaamheidsrapportages verantwoording afgelegd en gerapporteerd over de stand van zaken van meetbare duurzaamheidsdoelen.

In de praktijk zien wij dat beheerders van de  fondsen op verschillende manieren invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid:

 • Negatieve screening: het uitsluiten van bepaalde beleggingen, zoals beleggingen in wapenproducenten, kinderarbeid etc.
 • Best in Class: alleen beleggen in aandelen/obligaties die het beste scoren op basis van duurzaamheid.
 • Norm based screening: het beoordelen van hun beleggingen aan de hand van duurzaamheidsnormen
 • ESG integration: het systematisch betrekken van ecologische, sociale en governance kenmerken bij beleggingsbeslissingen
 • Sustainability themed investing: beleggen op basis van een bepaald duurzaamheidsthema, bijvoorbeeld verminderding van CO2-uitstoot.
 • Engagement and voting: het gesprek aangaan met bedrijven over duurzaamheidsthema’s en het stemmen over dergelijke thema’s op aandeelhoudersvergaderingen
 • Impact investing: beleggen in organisaties die een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelen.

Vaak is het een combinatie van methoden. De keuze van de methode is afhankelijk of duurzaamheid prevaleert boven financieel rendement of niet. Zo ja, dan is het heel lastig om marktbreed te beleggen, maar maakt de kleinere opportunity set het wel eenvoudiger om te sturen en vinger aan de pols te houden. Zo nee, dan kunnen wel meer marktkansen worden benut, maar zullen andere methoden dienen te worden ingezet om duurzaamheidsdoelen te behalen.

Let op

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen